Shiga

Monday, September 26, 2022

Dai ni 26 Sep 2022 ( Bat 1 ya) Shani 11:30 am kaw 12:30 du hkra Myitkyina San Columban Awng Nan San Htawma Gawknu hta 1/10/2022 kaw na 1/10/2022 du hkra Myitkyina Jau Ginwang Kata Kawa La Hpung ni hpe woi awn sa wa na mu gun n nan ni hpe awng dang ai hku lata la lu sai rai nga ai.

Ndai Ra Lata ai ladat hta, lawk shagu na sindan pa bang na matu marai lahkawng hpra hte, Jau Gunwang Num hpung, Ramma, Tarahkaw sara komiti marai lahkawng hpra hpra mung shang lawm lata sa wa ai re lam chye lu ga ai.

Monday, September 26, 2022

Ginwang Up Wajau Paul Nbau Zau Lat A, Hpaji Jaw La Ai Hte Rau, Deacon John Npawp Byin Tu Awng Woi Awn Let, Danai Jau Ginwang Ramma Ni A Matu, Mawn Sumli Hpaji Hpe, St. Patrick Nawku Jawng Wang Hta, 19 - 22 Sep, 2022 Ya Du Hkra Awng Dang Ai Hte Galaw La Lu Sai.

Jau ginwang kata na Ramma ni Mawn Sumli hpaji hte nawku daw jau lamang ni hta ap nawng daw jau lu na matu bai,

Ramma ni mawn sumli hpaji hte tinang a prat bawngring lam hta bungli langai hku jai lang lu na matu yaw shada let galaw ai re lam chye lu ga ai.

Sharin ya ai lam hta Ramma ni yawng (15) shang lawm ma ai. Ramma ni a yaw shada ai lam hta Kanu Num hte Kawa La ni mung mai shang lawm lu na matu yaw shada da ai hte maren Kanu Num marai (7) mung shang lawm sharin hkam la ai hpe mung chye lu ga ai.

Monday, September 26, 2022

Danai Jau Ginwang kata na, Ramma ni a gawdin shingjawng poi lamang hpe, Thayathit Nawku jawng wang hta, September praw 1 ya kaw na October 22 ya du hkra shingjawng gasup sa wa na lam chye lu ga ai.

Ginsup lamang hta Ramma- 200 daram n gun hte lawk (8 ) kaw nga ai gawdin ninghkring ni shang lawm ginsup nga ai hpe mu lu ai.

Ndai lamang hpe Ginwang Up Wajau Paul Nbau Zau Lat kawn, lam matsun ya ai hte, Deacon John Npawp Byin Tu Awng Hte Ramma Komiti dap ni woi awn let galaw ai hta, shawng de ya na zawn nhtoi galu ginsup ai lam nnga yu shi nna, ndai lang gaw shawng nnan lang ginsup ai lamang re ai lam hpe mung chye lu ga ai.

Ndai lamang hpe, Ramma ni Ka Ni Nanghpam malu masha koi gam lu na matu bai ramma shada da hku hkau kahkin gumdin let karai magam lam ni hta myit lawm shang lawm lu na matu, yaw shada nna woi awn galaw ai re lam Deacon John Byin Tu Awng tsun dan ai kaw na chye lu ga ai.

Thursday, September 22, 2022

Ndai sharin hpawng hta, myen mung ting hta nga ai RVA Magam Dap 10 Kaw Na Magam gun marai ( 2 ) hpra sa du sharin hkam la ai rai nna, yawng rai yang marai ( 17 ) sa du sharin hkam la ai lam rai nga ga ai.

Sharin Dabang hta, shiga ka ladat ni, phone hte gara hku gayet na, gara hku interview galaw na, gara hku shiga ka na, kaning re content ni hkrang shachyaw htawng madun na ngu ai majat hpaji lam ni sharin ya ai lam rai nga ai.

Wednesday, September 21, 2022

"Saradaw ni, Kap bra ana zingri hkoi mat  wa ai hpang, Kabu Gara Shiga hkaw tsun na" ngu ai ga baw hte lang nna Kabu Gara Shiga hkaw tsun na matu Wa Sarabyin Francis ga baw lata da ya ai.

Sunday, September 18, 2022

Wudang shagrau poi hta yaw shada lam amyu myu tawn da let Kahtawlik hpung masha malawng maga hte kaga hpunau hpung masha ni mung law law wa sa du akyu hpyi hkam la ai hpe mu lu ai. Wudang bum lung ai masha ni hpe maram yu dat yang asak kaji kaba hkum hkrang lawm nga ai

Friday, September 16, 2022

September 8, bat mali ya shani, Mungkan Laili Laika Hpaji kung hpan Nhtoi (World Literacy Day) hta 'Laili laika hpaji hparat gaw anhte hpe kahkyin gumdin lam jaw ya u ga, nga nna, Wa Sarabyin Francis, , the Director General of UNESCO, Audrey Azoulay hpang de, shagun laika hte hpaji jaw, n-gun jaw dat nga ai.

Friday, September 16, 2022

CNN (the cable news network) Portugal Shiga Dap hte hkrum shaga ai lamang hta, Wa Sarabyin Francis, Nawku Hpung kata, arawng aya, ahkang aya kaba ai num/la ni a rip rip ai hpe hkrum sha machyi hkram sha ai ni law law nga nga ai, nga nna tsun shapraw dan wa ai lam Vatican Shiga Dap kaw nna September 6 ya shani ndau shana da ma ai.

Thursday, September 15, 2022

Myitkyina Saradaw ginwang hta galaw ai ( 39 ) lang na Alam kyu hpyi bum Wudang shagrau poi hpe ( 14 September 2022 ) ya shani galaw lai wa sai rai nga ai.

Bum ntsa kaw galaw ai wudang shagrau poi missa hkungga hta akyu hpyi sa ai  masha ni  ( 5000 ) jan daram sa du lawm ai rai nna law malawng gaw ramma ni re ai hpe mu mada lu ai. Dai hta Sasana ma hpung, Holy childhood ma kaji ni mung grai law sa lawm ai hpe mu lu ai.

Tuesday, September 13, 2022

Asak ( 87 ) ning rai sai, Aji Laju Gum An gaw lai wa sai shaning na Wudang shagrau poi shani hta Alam Wudang Bum de sa nna kashu kasha ni a matu akyu hpyi ya ai lam tsun dan ai.

 

Aji Dwi dingla a kyu hpyi yaw shada lam ni 

Ngai hkrai hkam kaja nga yang byin na I, n byin ai. Kashu kasha ni yawng galaw lu, galaw sha ai, machye machyang hpring ai, grau nna pyaw ai hku nna myit hkrum myitra nna rawt jat galu kaba wa na.

Shu ni sha ni grau nna Karai Kasang a tengman ai lam hta hkan nang hkan sa, shada garum shingtau nna, ngang kang ai chyeju hpe hkam la lu u ga.