Salettle Nu Maria Wuhpung Kaw Na Mama Mary Hte,Mama Theresa Yan A,Karai Magam Gun, Mama Prat ( 25 ) Ning Gumhpraw Jubilee Poi Galaw La Lu Sai Shiga

Karai Magam Gun, Mama Prat ( 25 ) Ning Gumhpraw Jubilee Hpring Sai, La Salettle Nu Maria Wuhpung Kaw Na,

Mama Mary Nhtung Hka Yun Ja, ( SNDS ) Hte,

Mama Theresa Kareng Hkawn Htoi, ( SNDS ) Yan a,

Chyeju dum Missa Hkungga Hpe, Myitkyina San Columban, Awng Nan Nawku Jawng Kaba hta, Wa Saradaw Kaba Cardinal Charles Mg Bo shang lawm let, Wa Jau John Galang La Raw woi awn nna, Hpung Masha ni law law shang lawm let, kabu gara awng dang ai hte galaw la lu sai.

 

#LocalNews

#rvakachinservice

Add new comment

3 + 2 =