YOUCAT Shingdu labau (Kahtawlik ramma ni a tara Laika)

google photo

YOCAT ngu ai (Youth Catechism of the Catholic Church) Kahtawlik Ramma ni a tara laika ngu ai sharin matsun laika hpe shana ya na n ngai.

N dai tara laika buk hpe 1997 ning hta shapraw da ai Kahtawlik Nawku hpung a tara laika  hpe madung da nna, Ramma ni a matu laksan bai ka lajang da ai rai nga ai. Ndai laika buk hta, Ga san ga htai ni lawm ai – Sang lang dan ai lam ni lawm ai, sumla ni hte     Chyum mungga daw ni bang da ya ai, San pra ai masha ni a matsun maroi ga ni, hpaji machye machyang hkum ai sara ni salang da ai matsun maroi ga ni lawm nga ai.

          Ndai laika buk hta lawm ai malawm ni hpe daw mali ginhka da nga ai.

  1. Anhte a kam sham ai lam
  2. Hkristan a mungsung ga sung ni hpe gara hku hkrang shapraw na ngu ai lam

Sh (Sakramentu ni)

  1. Hkristu hta anhte gara hku sak hkrung nga sa ai lam, (Tara kanu lam shi)
  2. Anhte gara hku kyu hpyi na ngu ai lam ni lawm nga ai.

Anhte a Nawku hpung hta 1962 ning, 2 ngu na Vatican zuphpawng ngut ai hpang, lam shagu grai galai shai mat wa sai. Hpung masha ni a myit jasat ni, htunghking lai len ni grai galai shai mat wa ai. Dai zawn re ten hta anhte tatut asak hkrung nga ai ten hta hpa hpe kam sham nga ga ai kun? Kahtawlik Nawku hpung hku nna woi awn n htawm hpa hpe sharin ya na kun? ngu ai ga san ni hpe myit yu ra wa sai.

1980 ning kaw nna mungkan mungdan shagu hta yak hkak mang hkang grai law wa sai. Dai shaloi Wa Sarabyin Yaw Han Pawlu II gaw mungkan ting na saradaw ni hpe numhtet ga kaba tsun dat sai. Dai gaw nanhte Saradaw ni, nanhte a ramma ni san ai ga san hpe chye htai ya ra ai, htai gwi ra ai nga nna shatsam dat sai. Dai majaw mungkan ting na ramma ni san ai ga san ni hpe htai ya na matu n dai laika buk hku nna ka shapraw na myit hkrum daw dan masai. N dai laika buk a mying hpe moi na hte maren Kahtawlik Nawku hpung a tara laika ngu nna sha shamying ai re. Ndai laika buk hta Ga san ni malawm ni hpe, asan sha madi madun ai mahtai ni hpe ka da nga ai.

           Mungkan hta nga ai Dan kaba shagu kaw na ramma ni, chye madat hkap la lu na madang hte ka shapraw na gaw n loi nga ai. Grai a hkyak ai Karai Kasang a mungga ni, Nawku hpung a sharin shaga ai lam ni, ramma marai shagu hta du mat wa na gaw grai ahkyak la nga ai. Ndai laika buk gaw tinang ra ai sumla hkrung yu ai zawn myit shapyaw ya na gaw n rai nga ai, kaga laili laika zawn atang shalang sha hti shangut kau lu na gaw n rai nga ai. Anhte a prat hpe mai kaja ai maga de galai shai wa na matu shadut ta ai laika buk she rai nga ai. Dai majaw ndai laika buk the hkau chyap wan a matu aten jaw mu, manang langai ngai the rau hti sumru mu, wuhpung wuhpawng the rau jawm hti sumru hkaja mu, Media shawa matut mahkai arung aria, ladat ni hku nna, matut mahkai shana shabra hkat nga mu nga nna, Wa Sarabyin Benedict XVI tsun shana lai wa sai. Ramma langai mi gaw ngai hpa hpe kam nga ai kun ngu ai hpe hkrak chye gin hka ran a re. Matut mahkai hpaji ninghkring ni gaw, computer jak kata hta gara hku bungli galaw nga ai ngu ai hpe shi chye nga ai. Dai zawn ramma langai mi mung shi a baw nu, shi a myit masin hta gara gara gaw n-gun ja nga ai gara gaw grai n-gun yawm nga ai hpe shi chye ra ai. Tinang a aten, ja gumhpraw, atsam marai ni hpe jaw ai hku jai lang chye nga ai kun? Lahpawt lama jai shama kau ai kun, akyu rawng ai lam hpe n chye lata la nga ai kun. Lu tam ai gum hpraw hpe, tsa lu kau ai, hpaida da ai, nanghpam hta jai lang ai rai jang nang a makam masham gaw, nanghpam malu masha sha rai nga ai. Karai Kasang hpe kam sham ai wa gaw, matsan jam jau machyi makaw hkrum nga ai wa hpe n yu shalai kau ai. Tinang hkum nan nanghpam n lu ai sha, lu sha nga ai ramma ni hpe pyi hkye mawai la nga ai. Dai gaw shinggyim masha asak hpe hkye la ai Karai Kasang hpe kam sham hkap la ai wa rai nga ai.

Ndai laika buk gaw ramma ni a shani shagu na ask hkrung lam hpe ka da nga ai majaw prat nnan hte hkawm sa wa na matu garum ya ai laika buk mung rai nga ai, nga nna Wa Sarabyin Benedic XVI madi shadaw n-gun jaw lai wa sai.

YOUCAT laika buk daw kaba langai hta, Anhte Hpa Majaw Mungkan Ga e Nga Ai, Anhte Hpa Galaw Ra Ai, Anhte kaja ai lam Galaw Lu Na Matu Karai Kasang a Chyoi Pra ai Wenyi Anhte Hpe Gara Hku Garum ya ai ngu ai lam ni lawm nga ai. Ya matut nna,

[279]  Anhte kaja ai, dinghpring dingman ai hku sak hkrung nga lu na matu hpa majaw makam masham hte sakramentu ni hpe ra ai kun? Ngu ai gan san mahtai hpe jawm madat la yu ga. Anhte shinggyim masha ni gaw,

Anhte hkum, anhte a n-gun atsam hpe sha kam nna anhte kaja ai hku nga lu na n rai nga ai.  Anhte gaw Karai Kasang a kasha rai nna anhte hpe Karai Kasang hpan da ai majaw Karai Kasang jaw ya ai n-gun hpe ra nga ga ai. Dai zawn Karai Kasang anhte hpe n-gun jaw ai hpe “chyeju nsang” ngu shamying ai re. Chyoi pra ai chyeju kumla ni hpe Sakramentu ni ngu nna mung shamying ai, dai hta anhte galaw mayu ai bungli galaw lu na matu Karai Kasang anhte hpe n-gun atsam jaw ya nga ai. [1691-1695]

Karai Kasang gaw anhte a ru yak shoi hpa lam hpe mu lu ai majaw, Shi a Kasha Yesu Hkristu hta anhte hpe “nsin a ahkang aya kaw na anhte hpe mawai la” ai. Shi hta e anhte prat nnan hpang la nna, tsaw ra ai lam hta hkawm sa na matu anhte hpe ahkaw ahkang jaw ya ai nga nna  (Kolose1:13) hta tsun da nga ai.    

Ngai hte hka jang, nanhte hpa mung n galaw lu myit dai.”   Yn 15:5

Hpa mung nang hpe yubak n jaw lu u ga/ Hpa mung nang hpe n jahkrit lu u ga, Yawng gaw lai mat wa ai/ Karai Kasang gaw galoi mung n galai ai, Myit galu ai wa gaw yawng hpe lu la ai, Karai Kasang hpe lu ai wa gaw kaga hpa mung n ra sai, Karai Kasang hte sha ram sai.” Nga nna san pra ai   St. Teresa of Avila (1515-1582) tsun da nga ai.

Karai Kasang gaw shi a hkrang sumla hte maren shinggyim masha hpe hpan da wu ai:     Npawt. 1:27

Lahta na chyum mungga ni hpe maram yu yang anhte kaja ai, dinghpring dingman ai hku sak hkrung nga lu na matu Karai Kasang a chyeju hte makam masham sakramentu ni gaw n nga n mai ahkyak nga ai ngu ai lam hpe tang madun dat lu ga ai law.

 

 

Add new comment

9 + 11 =