Hpyen Yen Tsinyam Hkrum Sha Nga Ai Ni Hpe Wa Saradaw Kaba Cardinal Charles Bo N'gun Jaw Ga Tsun

Ya aten hta gasat gala hte lam amyu myu a majaw, shim lum ai tinang a dum nta ni hpe kau da nhtawm, bum maling ni, shingbyi ginra dabang ni hkan koi yen hkawm nga ai, tsawra ai mungchying sha ni, hpung masha, kashu kasha ni yawng hpang de n-gun jaw ga kadun mi jaw dat lu nngai. 

Anhte a Madu Yesu a chyeju, Karai Kasang a tsawra ai hte, Chyoi Pra ai Wenyi a shalan shabran ya ai gaw nanhte yawng hte rau nga nga u ga law!

San Pawlu, Korihtu hpung masha ni hpang de ka dat ai ( 2 Kor 4: 8 - 10 )  hta rawng ai  " Anhte lam shagu hta tsin-yam tsin dam hkrum ga ai rai timung, ginwang n lu ga ai n rai; Myitru myit tsang hkrum ga ai rai timung, myit htum ga ai n rai, zingri zingrat hkrum ga ai rai timung, dam jahka kau ai hkrum ga ai n rai; Ari gumpye kau ai hkrum ga timung, daw hten ai hkrum ga ai n rai, Yesu a hkrung ai asak gaw anhte a hkum hkrang hta dan pru lu u ga, Yesu a si wa ai lam hpe anhte hkumhkrang hta tutnawng e dagraw hkawm nga ga ai."

Shu sha ni e, San Pawlu Korihtu Hpung masha ni hpe n'gun jaw ai mungga gaw, ya anhte yawng hpe mung n'gun jaw shalan shabran ya nga ai. kam sham ai ni a Ningbaw hte Baw rai nga ai Madu Yesu hkum nan Karai a Mungga hte teng man ai, tara rap ra ai lam a majaw, dinghta ga na zingri zingrat, tsin yam tsin dam amyu myu hte si ai hpe hkrum lai wa sai zawn anhte mung hkrum kadup nga ga ai.

Ndai zawn re ai aten hta Madu Yesu gaw anhte hte tsan ai shara kaw n rai, anhte a myit masin, hkum hkrang hta nan, asak hkrung nga ai. Shi Madu anhte a prat, hkum hkrang ni hta kalang bai zingri hkrum, jen sat hkrum nga ai. Kam sham, tsawra , myit mada ai lailen ni hte hkap la ga ai rai yang, Madu anhte hpe mawai la na re. Anhte yawng shut hpyit mara ni kaw nna myit malai lu nna, Madu Yesu a myit sat lawat. anhte hta hkrung nga u ga. N ju n dawng, pawt sindawng, matsa mwa, matai dawk mayu ai myit n rawng ai sha, simsa ai lam hpe a lawan lu la na matu akyu hpyi shakut ga.

Wa Sarabyin Francis sharin ya ai " Simsa Lam A Matu Akyu Hpyi Ga" hpe shi hte rau aja awa jawm hpyi ga. Galoi mung myit n htum ga. Cardinal mung, nanhte yawng hte hkum hkrang hta n hkrum lu ai rai tim, tut e myit dum akyu hpyi ya nga ai, mai byin ai garum ningtum ni hpe tam garum ya nga nngai. 

Ndai zawn tsin yam jam jau hkrum nga ai aten hta shada da Karai Kasang a matsan dum tsawra ai hpe grau madun hkat ga; grau myit hkrum kahkyin gumdin nga ga ai ngu ai hpe madun na matu, ja gumhpraw, nga shara, malu masha zanw re ai ni hpe dang lu ai daram tinang hkum nan rai tim, nawku hpung mahkrun hku rai tim, jawm garum hkat ga, ngu nna n'gun jaw shadut dat nngai. 

Ya hpang jhtum shiga madat nga ai ni yawng hpe shaman ya na nngai. " Mahkra dang chye ai Karai Kasang, Kawa, Kasha, Chyoi Pra ai Wenyi gaw anhte yawng hpe shaman ya nna, makawp maga, shalan shabran, bau sin ya nga u ga law " Amen.

Add new comment

1 + 8 =