Yesu A Salum Ningsang A Lam

Tara laika sharin ya nga ai Mama Mary Hka Raw (SNDS)

Tara Laika Sharin Lamang - Yesu a salum ningsang poi laban

Sharin la lu na lam ni

  •  Kabu gara shiga
  •  Yesu a salum ningsang a lam
  •  San pra ai Margaret Mary a lam

 

Add new comment

1 + 2 =