Tara Laika Sharin Lamang - Shut Hpyi Mara Ni A Lam

Tara laika sharin ya ai Mama Mary Hka Raw, SNDS

 

Tsaw ra ai ma ni e, lai wa sai bat ni hta “Mara” a lam Sara Gum Rat hku na sharin ya sai.Okay ..

 

Anhte yawng “Ningpawt mara “ hte tinang galaw ai mara a lam nga ai hpe chye sai. Ya dai hpawt mama gaw tinang hkum nan galaw ai tinang a mara a lam hpe matut sharin ya na.

Rai sa, Ningpawt mara hta anhte shangai wa sai. Dai hpang anhte hkum nan galaw shut ai mara nga ai. Galaw shut ai mara hta anhte “mara kaba galaw mat wa ai zawn,  mara kaji ni galaw shut ai..” 

 

Mara kaba gaw hpa ta? Si ai lam byin chye ai mara re..

Si ai ngu yang, hkum hkrang si ai n re, wenyi si ai mara kaba rai nga ai. Dai mara hpe yawsing na galaw ai mara kaba re. Raitim, nanhte ma ni gaw mara sha galaw chye ai..anhte salang ni sha kalang lang mara kaba ba galaw chye ai re…

Ramma ni mung mara kaba galaw chye ga ai. Nanhte ma ni hpa majaw mara kaba n chye galaw a ta ngu yang, htauli htaula n kung shi ai hta n ga, yawsing lam n chye da shi ai majaw re. 

 

Rai yang mara kaba gaw anhte hpe hpa byin shangun a ta?

Mara kaba gaw anhte hpe Karai Kasang kaw na tsan gang shangun nga ai, 

  • - Karai a hpyen tai wa nna,
  • - Karai jaw ai shaman chyeju re ai anhte a wenyi myit masin hpe gashun la kau ya ai re…
  • Chye na ai kun? Mara kaba galaw ai wa gaw 
  • - Karai Kasang hta tinang hkum hpe grau tsaw ra ai. 
  • - Karai Kasang hpe n gawn n sawn galaw ai. 
  • - Dai majaw dai mara masa hta wenyi si nga ai wa re majaw Karai hpe tsaw ra na ninggun atsam n nga sai re.
  • -  Karai Kasang hpe n ra ai wa rai nga ai.

 

Grai rai sa..dai rai yang dai wa a lai kyang sat lawat gaw- tingkyeng myit law ai, tinang a kaja pyaw lam, lu lam hpe sha myit nna kaga ni hpe manu n shadan ai, Ga shadawn sat gwi ai, roi gwi ai..n kaja ai de shayawn ya gwi ai..dai zawn grupyin hpe n chye myit tau ya ai.., Dai majaw dai ni kani dut sha ai ni mung dai mara kaba hta nga nga ai ni re. hpa majaw nga yang manang ni htenza lam galaw ai majaw re. 

 

Ma ni myit yat ai kun ? Tinang hkum hpe tsawra ra ai.

Ndai tara hpe dum mu: “ Na a hkum hpe tsaw ra ai zawn, manang wa hpe mung tsaw ra u” da. okay, tingkyeng myit law ai wa gaw shi hkum hpe grai tsawra ai ngu mu mada mai ai. Raitim, n re. Dai tingkyeng ai myit law la ai majaw grai tsawhtap mau hpa lam ni hpe n mu lu ai…dai mau hpa lam ni gaw kaga ni, grupyin kaw nga nga ai..

 

Mara kaba n galaw ai wa gaw tinang a salum hta chyeju hpring ai wenyi nga ai - Yesu a sumla gaw mani sumsai, myit dik ai myiman hte na salum hta rawng nga ai.

Mara kaba kaw nga nga ai wa gaw “Ju jaumau grup nga da ai Madu Yesu a machyi ai myiman, yawn ai myiman hpe sha mu lu ai zawn, udang hta jen sat ai re. Dai majaw chyeju atsam ni si nga ai…

 

Rai yang, Mara Kaji ngu ai anhte galaw ai mara chyi chyi sha re, nau n mu mada ai mara e.

DAi mara kaji gaw Karai n ra ai shut ai lam kaji ni galaw ai lam re.

Kalang lang yaw shada na galaw ai shut mara re. kalang lang gaw n dum shami shut ai mara re. Dai zawn yaw shada na galaw ai mara gaw Karai Kasang hpe n gawn n sawn di ai re. Myit hta n kaja ai hpe chye na ‘ya na lang re yang galaw sana’ htwi kau sana’ tsun jaw dat na, ..nga ai lam byin yang yaw shada na shut ai re. 

N dum shami rai yang gaw, Karai hpe n gawn ai n re.

Hpa mi rai rai, mara galaw yang, “hpa majaw ngai mara galaw a ta?” nga dinglik yu ra ai, galaw sai mara a majaw yawn myit malai ra ai.

Ga shadawn tinang galaw dat ai mara a majaw manang wa gara hku hkam sha sana kun, yak mat sana kun? nga myit n pyaw ya ai, bai n galaw sana nga myit malai ra ai.

 

Dai hpang 

  • -manang wa hpe sa na “ngai shut sai” ngu tsun chye ra. 
  • -Mara raw sa ra ai.

 

Hpa majaw, mara kaji nga ai anhte a wenyi gaw Madu Yesu hpe shayawn nga ai

 

Dai majaw mara raw ra ai,…

 

Add new comment

2 + 0 =