Tara Laika Sharin Lamang - Kanu Kawa Shagrau Poi Nhtoi A Lam

Kanu Kawa Shagrau Poi A Lam

Ma ni e, nanhte ni chyoi pra ai kun dinghku poi hpe chye na re. Hkristmat poi a hpang na laban hta Chyoi pra ai kundinghku rai nga ai San Yawseph, Nu Maria the Ma Yesu ni a poi hpe galaw ga ai. Ya mama nanhte hpe tsun mayu ai gaw, dai chyoi pra ai kun dinghku a shawng e, chyoi pra ai kun dinghku langai mi naw nga ai. Dai gaw Nazareth mare hta San Jokim/ Joachim hte San Anna hte shan a kasha Nu Maria kun dinghku rai nga ai.

 

 Okay, San Joachim the San Anna yan gaw kadai rai ta?

 Madu Yesu a kaji hte kadwi yan rai nga ai.

 

Dai re majaw dai ni shan hpe hkungga shakawn ai poi hpe anhte a nawku hpung gaw galaw ai re. Ya shan a prat hta chyoi pra ai Nu Maria/ Madu Yesu a kanu hpe gara hku na hkam la lu ai hpe tsun dan na…

 

San Joachim hte San Anna a labau gaw Makam masham htunghking labau re. Nanhte chye na ai hku tsun dan na. Anna ngu ai mying gaw Hebrew mying “Hanna” nga ai re. Anna gaw Juda mung, Bethlehem kaw shangai ai re. Shi gaw Joachim hte dinghku shang ai, shan gaw lu su nga mai ai hte matsan ai ni hpe garum ai, makam masham hkan sa ai, akyu hpyi shakut ai, karai Kasang kaw sadi dung ai, shada sadi dung ai yan rai nga ai. Raitim, shanhte  ma n lu ai hpe myit dik myit pyaw lam n hkam sha ai.

 

Dai majaw San Joachim gaw Jerusalem Nawku htingnu kaw e, hkungga nawng jau yang n gingdan hkrum ai majaw hte, mare jut shim ai kawng shara de  sanna daai kaw Madu Karai kasang hpe shi a mayat maya lam n nga ai  hpe tsun nga ai da.   San Anna mung shi ningrum ningtau re ai maduwa hpe n mu lu ai majaw, shi a maudung ngu ai ma n lu ai prat hpe yawn hkyen let hting nu de sa akyu hpyi ai. Shan yan gaw dai yawn hkyen let akyu hpyi ai hta, “lama Madu Karai Nang an hpe kasha jaw yang, Madu Karai kaw ap jaw na ga ai. Madu a shangun ma rai u ga” ngu ga sadi jaw hpyi ma ai da.

. Shaloi, shan yan lahkawng gaw lamu kasa sa nna Anna gaw mau hpa atsam hte shayi sha shangai shaprat na re” nga tsun ai hpe shingran mu ai.

 

Dai zawn shingran mu ai hpang San Jokim gaw Jerusalem de bai wa yang tsawra ai madu jan Anna the hkrum ahpum na kabu nu ai da..

 E,,dai hpang San Anna gaw Nu Maria hpe shangai nna, Maria ngu shamying ai. Maria masum ning hpring ai hpang ga sadi hte maren, Maria hpe Jerusalem nawku htingnu de sa ap da sai re.. Dai kaw shi kaba wa ai, asak hpring yang nta de bai wa ai. (Yuda ni a htung re).

 Rai sa ma ni e, dai ni anhte yawng chye da ra ai gaw San Joachim hte San Anna yang aw kasha Maria hpe Karai Kasang a tara chye hkra ni htep hkra sharin shaga bau maka lam woi sai re. Dai majaw Madu Yesu a kaji, kadwi ni hpe hkungga shakawn ga.

 

San Joachim hte San Anna yan gaw kanu kawa ni yawng a tsawm ai katsi kamang rai nga ai. Dai ni anhte nu wa, kun dinghku masha ni hkrum na prat a mabyin hta tatut katsi la ra ai lam ni gaw:

  • Karai kasang kaw kam hpa sadi dung ai,
  • Shada sadi dung ai,
  •  myit mada lam hte
  • lam shagu hpe Karai Kasang kaw ap nawng ai myit masin wenyi re.

 

Ya dai ni Kanu kawa poi shani e, kanu kawa,kaji kadwi ni, chyeju madu ni hpe chyeju htang tsaw ra na matu, shawng ningnan, chyeju dum ai Nu, chyeju dum ai wa” Chyeju dum ai…”  ngu tsun ga…dai hpang “ngai kasha nan nu yan wa hpe myit dik myit pyaw hkra n lu galaw ya lu ai, ga hte myit hte shut sai mara ni raw dat ya rit… ngu hpyi nem ga yaw..Raitim, Ma ni e, chyeju dum lam gaw daini hta sha ngut ai n re. shani sha gu na nhtoi hta mabyin hta chyeju dum ra ga ai.

Okay ..ya tinang a kanu kawa ni hpe shani shagu na nhtoi hta, mabyin hta chyeju dum ai lam gaw hpa rai ta?

Dai gaw tinang a kaja ai lai kyang myit masin ni hte matut mahkai ai lam re…(ndai hpe dai ga san a hpang ka na)

  • Chyeju dum chye ai, hkungga lara ai; mara hpe hkap la chye ai;  hpyi nem chye ai; garum chye ai, ..e, lai akyang, myit masin kaja ai hte kaja ai hpe hkan sa ai lam ni gaw chyeju dum ai lam re.

 

Ndai sumla hkrung hta, ---ni gaw ballon ginsup nga ai. Shaloi ta gawgin salang hpe n hkungga ai sha, tsun shaga ai majaw, shi hpe salang wa daru pawt ai.Matut nna, sumla hkrung langai hte nanhte ma ni gawgap ra ai laikyang a lam hpe hkaja ga:

 

shi gaw “ anhte ni nang hpe machyi shangun sai; sorry! Tawngban nngai” ng anna mara hpe hkap la hpyinem ai majaw, salang jan gaw “ e, hpa n ra ai; nanhte grai chye ai; nga nna tsawra let apup dat ai. Dai hpe manang shada bai “e salang wa gaw ngai hpe pawt nna, shi gaw nang hpe n pawt ai le, ngu yang-----gaw “anhte hkap la chye ra ai,” ngu tsun nna, shada da laikyang kaja hpe dinglik yu chye mat ai i….

Ma ni e, laikyang kaja yang, shada hkungga tsawra lam gawgap lu ai hpe dum ga..laikyang kaja  hte matut mahkai chye ga yaw..

Ya hpang jathum, Chyum mungga hta anhte kasha ni hkan sa ra ai tara lam chyum mungga hpe matsing na matu hkan tsun na yaw;

 

Prumat wa ai laika - 20: 12

“ Na a Karai Kasang nang hpe jaw ai ga hta na a asak galu lit ga, na nnu yan nwa hpe hkungga lara di u.”

Ehpesu ni kaw shagun dat ai laika 6: 1

“Ma ni e, nanhte a kanu yan kawa hpe dai Madu hta madat mara nga mu; dai gaw gingdan ai lam rai nga ai.”

 

 

Add new comment

3 + 5 =