Tara Laika Sharin Lamang - Chyoi Pra Ai Wenyi A Chyeju Kumhpa ni a lam

Chyeju kum hpa a lam sharin ya ai Mama Hka Raw hte Srn Bawk Ja

Ndai bat na Tara Laika Sharin Lamang  hta  Chyoi Pra Ai Wenyi A Chyeju Kumhpa ni a lam sharin la lu na re.

- Kabu gara shiga ( Yawhan 20:19-23)

- Hkam la chye ra ai akyang lailen

- Chyoi Pra ai Wenyi a chyeju kumhpa

Add new comment

4 + 1 =