Sasana Ma Kaji Hpung (Holy Childhood Association ) A Lam

Tara Laika sharin nga ai Mama Mary Hka Raw

 

 1. Akyu hpyi na
 2. Dai ni madat hkam la na Kabu Gara shiga gaw (Yawhan 10:11-18) rai nga ai.
 3.  

    Ndai hta Yesu ai gaw, ngai gaw kaja ai sagu rem wa rai nga ai, kaja ai sagu rem wa gaw, sagu ni a matu tinang a asak nawng ya kau ai. Nchyang wa chyawm gaw, sagu rem wa majing, nre ai hte, sagu ni hpe n madu ai majaw, chyanhkyawn sa wa ai hpe mu jang, sagu ni hpe kau da nna hprawng mat wa chye ai. Shaloi Chyahkyawn mung sagu ni hpe amya sha nna, shabra kau nga ai.E dai majaw dai wa gaw nchyang sha rai nga ai, sagu ni a matu n tsang ai rai nna, hprawng mat wa ai. Ngai gaw kaja ai sagu rem wa rai nga nngai. Nye a Wa gaw ngai hpe chye ai hte, ngai mung Wa hpe chye nngai zawn, nye a sagu ni hpe ngai chye nngai, nye a sagu ni mung ngai hpe chye ma ai. Dai sagu ni a matu mung nye a asak nawng ya kau nngai nga tsun ai.

 

   Matut nna, Sagu lawng hta n lawm ai sagu kaga mung ngai naw lu nngai. Dai sagu ni hpe mung ngai woi wa nna, shanhte nye a nsen hpe madat na mara ai.Shaloi sagu hpung langai sha, sagu rem wa langai sha rai na ra ai. Ngai gaw nye a asak hpe bai lu la u ga ngu nna, asak nawng ya kau ai majaw, nye Wa ngai hpe tsaw ra nga ai. Kadai rai timung nye a asak hpe kashun la kau lu ai n rai, nye a myit hte ngai nawng ya kau nngai. Nye a asak hpe nawng kau ya na ahkang hte, bai lu la na ahkang ngai lu nngai, ndai gaw, nye a Wa ngai hpe hkang da ai majaw re nga tsun ai.

 

Sagu rem wa kaja gaw kadai rai? E Madu Yesu rai nga ai.

 Rai yang Sagu rem wa gaw sagu ni hpe gara hku bau sin a ta? Asak nawng kau ai du hkra.

-Madu Yesu shi a Sagu ni hpe Shi asak nawng kau ai du hkra bau sin makawp maga ai wa re.

-Nchyang mayam myit rawng ai wa gaw gara hku galaw chye ai rai?

* Sagu ni hpe a madu nre ai majaw, chyahkyawn sa wa ai hpe mu jang, sagu ni hpe kau da nna hprawng mat wa chye ai. Shaloi chyahkyawn mung sagu ni hpe amya sha nna, shabra kau nga ai.

Okay ya lai akyang hte sang nna hkaja ga,

* E dai majaw anhte ma ni mung tinang a kun dinghku dum nta, nawku hpung, hta mung Madu Yesu zawn ap nawng ra ai. Ga shadawn: tinang lang ai arung arai ni, galaw ai amu bungli ni hta “Madu myit’ rawng ra ai yaw.Ngut kre hkra galaw ra ai.N shangut n shakre ai wa gaw Nchyang mayam myit  rawng ai wa re ai. Ndai lam ni hpe atsawm masing hkaja la ga yaw.

 

Hkaja lamang:

Tsaw ra ai Hpu nau nu wa ni hte sasana ma ni e, lai wa sai shawng na bat hta PMS -Sarabyin hte seng ai Sasana shachyam shabra hpung ni a lam tsun dan hpang sai. Dai hpung mali kaw na shawng na sarabyin hte seng ai makam masham shachyam shabra hpung a lam kadun ai hku tsun dan sai…Ya dai hpawt dai mali na lahkawng ngu na “Sarabyin hte seng ai Sasana ma kaji hpung a lam tsun dan na re..Chye ai dram gaw chye sai raitim, n chye shi ai ni a matu tsun dan na.

Sasana Ma kaji hpung hpe 1843 ning, Fransik (France ) mung Nancy mare hta Saradaw Charles De Forbin Janson kaw na hpaw da hpang sai re.

 

shawng nnan, labau hpe maumwi hku tsun dan na..

Saradaw gaw

( France (Fransik) mung na kahtawlik kun dinghku makam masham hta kaba wa ai. Shi gaw 1785 ning hta paris mare kaba hta shangai wa ai. Shi gaw kaji ten manang ni hpe hpa ra ai kun nga myit tau chye ai wa re. Asak 18 ning hta hpyen dap hpaji sharin la ai..Napoleon gumsan wa up ten Mung shuk wa ai shaloi mungdan amu kau da na jau tai na dawdan na jawng sa sai. Ap nawng let, makam masham hpe bai sharawt na Sasana galaw na myit nga ai. Dai ten ni hta Miwa sasana kaw jau ni mama ni matsan ai ma ni hpe grai garum sai shiga na na re ai da..Shi lu ai ten ma ni hpe tara laika hpe aten jaw ap nawng sharin ya sai. kyuhpyi chye na sharin ya ai.  Shi hkum shi “ Aw ngai gaw kahtawlik kun dinghku hta shangai wa ai gaw kaja dik ai, kabu sai” nga myit ai. Dai ni Miwa mung na ma ni hpe Karai Kasang kadai re ai hpe sharin ya na n nga ma ai” nga myit du du re..E, Wa Sarabyin Pius VII gaw 1809 ning hta rim hkrum ai,,,da. Dai hpang 2 ning na jang shi jau tai sai, Dai hte maren, Asak 38 ning hta shi sara daw tai wa sai. Wa Saradaw gaw da, sumnung ai, mungkan arawng hte n nga, yu maya sha nga sa let, jau ginwang ni hta akyu hpyi , myit sumru ai lam ni sharin ya ai.

 

Shi tsun ai gaw: My great joy is to make other happy”- Ngai a kaba la ai pyaw lam gaw manang wa pyaw na hpe galaw ai re”.

 

E, dai zawn Sasana myit grai kaba la ai wa saradaw gaw, shi a sasana shingran ai lam hpe manang Pauline Marie Jaricot hpe tsun dan ai.. Dai ten Marie Jaricot gaw Makam masham hpung hpe hpaw hpang sai re. Pauline gaw wasaradaw a nawku hpung a Sasana ninggun dat ai hpe hpaji jaw garum la ai.Ma ni gaw makam masham sut nga ai, tsaw ra ai. Dai myit masin hte nawku hpung sasana hpe garum lu na re ngu kam ai lam tsun dan ai. Ndai ma sasana lam a majaw salang ni hpe myit bai jasu ya lu ai ngu myit nna, Sasana hpung hpe hpang wa sai re.

 

MCA Missionary childhood Association ngu byin wa sai..

Dai hku na France kaw na ma ni kaga mungdan buga de du dep garum lu na lam woi ya sai..(North America & China ) ni de garum ai. America ni gaw Saradaw a matsun hkan nang na sasana ginjaw shara byin wa ai..Ma ni mung nhtang akyu hpyi ya ai. Ndai hku langai sha hta matut mahkai let jawmpawng lu ai…

 

Rai tim, ndai labau hta chye da ra ai gaw, tsun dan sai Sasana makam masham hpung hpe hpang sai Pauline Marie Jaricot kawn hpaji jaw ai hte maren galaw hpang wa sai re. E,,dai hpang Wa sarabyin Pius XI gaw1926 ning February 28 ya shani ndai ma kaji sasana hpung hpe Sarabyin a sasana shachyam shabra hpung hku masat da sai..Dai masat laika gaw “Rerum Ecclesiae” ngu ai re.

Bai Wa sarabyin Pius XII mung 1950 ning December 4 ya shani Shi a Sasana matsun laika “praeses consilio” hta “Ma kaji Sasana nhtoi” nga nna masat galaw hpaw ya sai.

 

Ndai sasana ma kaji ngu galaw ai lachyum hpe matsing da ga:

“Ma ni gaw kaga ni hpe Madu Yesu a hkrang bung kahpu kanau ni rai nga ai ngu myit tau let,

            - akyu hpyi ai

            - ap nawng ai

            - alu jaw ai lam ni galaw na shatsam hkrum ra ai… (PMS art.15)

 

Yaw shada lam:

 

 • Nawku hpung a magam hpe ma ni dum hprang lu hkra jasu sharawt ya ai
 • akyu hpyi , ap nawng let alu jaw ai sasana magam hta shang lawm na ahkaw ahkang jaw ra ai.
 • Ma gaw ma shada garum” ngu ai hte maren, shawang alu hte nawku hpung hta ra dik ai ma ni hpe garan chye hkra shadut lam woi ya na.
 • Ap nawng ai sasana magam lam hpe Ma ni a salum hta hkungga tsaw ra chye na lam hpe sharawt ya ai…

 

Sasana ma hpung Malawm ni:

 • Kashin kamun hkam sai ma prat kaw nna asak 14 ning du hkra
 • Sarabyin hte seng ai Sasana ma kaji hpung jahkrat da ai lit lamang ni hpe hkan sa sharawng ai ni
 • Sasana shachyam shabra ma kaji hpung a lit magam hte wenyi lam ni hpe chye na ai ni

( rai yang, anhte woi awn ai ni sasana ma kaji hpung a lamang, magam lam hte maren jau ginwang ni hta ninghtan ya ra ga ai)

Okay rai sa..ya ma kaji ni chye ra ai lit magam hpe tsun dan na:

 • Shani shagu “ Awe Maria” kyu hpyi ga kalang hte “San Francis Xavier hte Ma Yesu a San Theresa ni e, anhte hte mungkan ting na ma ni a matu akyu ara hpyi ya rit” ngu tsun ai..
 • Jamjau hkam ap nawng ai lam ni hta shanhte a garum madi shadaw lam hpe kaga ma ni a matu nawng ya ai. ga shadawn; ya dai ni “ma shada da garum shingtau” ngu ai mangoi ga hte shata mi 100 bang mahkawng nna, matsan ai ma hpe garum ai. Dai hpe ma ni n lu galaw yang, kanu kawa ni madi shadaw ya ra ai..
 • Ma ni hpe makawp maga ya ai San pra ai ni a poi kaba hta shang lawm ai, - San Francis Xavier ; San Ma Yesu a Theresa; San Dominic Savio poi ni. (galaw lu hkra lajang ya ai)

Add new comment

6 + 9 =