PMS-Online Tara Laika Sharin Lamang (02.04.2023) Kungla Shaman Poi

PMS-Online Tara Laika Sharin Lamang (02.04.2023) Kungla Shaman Poi
San Pra ai Josephine Bakita
“ Madu hpe tsawra nna Shi Madu hpe n chye shi a ni a matu akyu hpyi u; Madu Karai hpe chye lu ai gaw shaman chyeju nan rai sai”

Add new comment

10 + 5 =