PMS Online Tara Ga Sharin Lamang (08 .10 .2023) Pranwan Ladaw 27

online Catechism

Oct 8, 2023

Mt 21: 33-43

 

Mt 21: 43

“ Karai Kasang a mungdan gaw, nanhte kaw na shaw la kau nna, de a asi shapraw lu na amyu hpe jaw kau na ru ai”

Tsawra ai ni e, Ndai chyum daw hpe matsing da ga yaw…Madu Yesu a masha ni/ anhte ni hpe sharin ai tara re. Hpa hte seng nna sharin ai kun?

Shi a ga shadawn hpe bai madat yu ga.

Okay..sabyi sun madu gaw shi a sun hta sabyi hkai da nna, sabyi htung htu, langgyi gap, sum kum rai atsawm lajang ai hpang sun galaw na ni hpe shap ya nna hkawm mat wa ai, Shu la na ten hta asi la na matu shangun ma hpe dat dat ai shaloi, sun galaw ai ni gaw, langai mi hpe rim, langai mi hpe kayat anu da, langai mi hpe sat kau mu ai, shaloi shi a kasha hpe bai dat dat ai, Myit mada da ai gaw Shi kasha hpe gaw shang n sat a ..nga nna, shangun dat ai . Rai tim, Shi a kasha hpe mung sat kau ai …dai rai yang, sun madu gara hku di na ta?…ngu Yesu san ai. Sun Madu gaw n hkru ai ni hpe n hkru ai hku jahten kau nna, sun kaw na asi lu jaw ai kaga masha ni hpe htawt shap na re…ngu htan ai. Dai shaloi Madu Yesu ndai mungga hte sharin ya ai.

Karai Kasang a mungdan gaw, nanhte kaw na shaw la kau nna, de a asi shapraw lu na amyu hpe jaw kau na ru ai” 

Tsawra ai ma ni e, ndai mungga hta na anhte a laikyang hpe shading sharai la ga..Karai Kasang jaw da ai chyeju atsam hpe manu shadan nna, apu asi ring, law hkra galaw ra ai hpe matsing da nna, ya kaw na shakut shaja ai hte, chyeju atsam hpe manu dan ai hku jai lang ga…yaw.

Ya matut nna, nhtoi 8 ya hpring ai shani Ma Yesu / Madu yesu hpe hpa galaw ya a ta? ngu ai hpe hkai dan na…

 

 

 

 

Add new comment

1 + 14 =