Online Tara Laika Sharin Lamang - Pran Wan Ladaw Laban 29

Online Tara Laika Sharin Lamang - Pran Wan Ladaw Laban 29 17 October 2021 Ndai bat na tara laika sharin lamang hta gaw, Madu a kabu gara shiga (Marku 10:35-45) hpe sharin la nna, Sasana ma ni wan hku rau jawm Rosary akyu hpyi na lam hte seng nna saw shaga da ai lam hte gara hku akyu hpyi na ngu ai lam ni hpe madat la lu na re.

Add new comment

7 + 8 =