Online Tara Laika sharin Lamang ( 22.5.2022 ) Paska Ladaw VI

google photo

Wa Sarabyin tsun shadum ai-Mungkan gaw gaw langai sha nga ai.Mungkan gaw gaw anhte yawng a nta re.Dai majaw tinang a nta hpe tsawra makawp maga ga.

Add new comment

5 + 5 =