Online Tara Laika Sharin Lamang (06.3.2022) Lusha Gam Ladaw I

Sr.Mary Hka Raw

Ndai Lusha Gam Ladaw hta 1. Akyu hpyi na ( Nat satan hpe dang lu na matu grai akyu hpyi ra ai.mungdan simsa na matu)
2. Lu sha gam na.. n kaja ai myit masin hpe koi yen kau na )
3. Shawang alu garan ya na.. ( matsan ai, n lu ai ni hpe garum ai.) lam ni hpe galaw shakut nga ga.

Add new comment

1 + 6 =