Madang Tsaw Ai Jinghpaw Laika Byin Tai Wa Lu Na Matu

Jinghpaw Laika madang tsaw wa hkra, anhte gara hku galaw shakut ra na ga ta?

Chye chyang ai ni a ningmu ni hpe madat la yu ga.

Add new comment

4 + 4 =