Jinghpaw Mung Na Hkrang Pan Shingni Hpung Ni Madun Poi Galaw

Manau Land Young Artist Group Art Exhibition, Myitkyina

Manau Land Young Artist Group a Hkrang Pan Madun Poi

Last Winter, ဆောင်းနှင်း “ ngu ai Manau Land Young Artist Group a Hkrang Pan Madun Poi hpe Myitkyina Shatapru, Nau Ra Lawk, Bungshi Art Gallery hta e , Ndai Frebruary shata praw 5 ya shani kawn 12 ya shani du hkra galaw nga ma ai re.

Ndai madun poi hta Jinghpaw Mungna Hkrang Pan shingni hpe myit lawm amyu n-gin hka yawng shanglawm ai rai nna, ya na zawn madun poi lamang hpe galaw ai majaw hkrang pan shingni hpe myit lawm ai masha ni grau grau law jat wa nna,

Hkrang pan shingni a manu dan ai lam ni hpe hkam sha chye wa lu na re ngu myit mada nga ma ai lam hkrang pan madun poi hta shang lawm ai ni tsun lai wa ma ai.

Ndai madun poi hpe Frebruary shata 12 ya shani du hkra galaw na re  lam chye lu ga ai.

Add new comment

9 + 2 =