Chyoi Pra Ai Laban Bat Na Nawku Dawjau Lamang Ni

Chyoi Pra Ai Laban Bat Program , 2020 Myitkyina Sasana

 Laika nambat D/MKN/062

 March 27 ya nhtoi hte ndau shana ai laika hta, chyoi pra ai laban batnna nawku dawjau lamang hte seng nna, aten du jang matut shana ya na, ngu da ai hte maren, Jau ni, lit-hkam sara ni yawng hpe ndau shana dat nngai.

Chyoi pra ai laban bat na nawku dawjau lamang ni hpe jau dung ai shara, nawku jawng ni hta galaw ya lu na. Marai kade lawm na, kadai dai lawm na, gara hku, gara aten hta galaw na, ngu ai lam hpe jau ni dawdan matsun ya lu na.

Kungla shaman Laban Missa galaw ngut jang shaman da ai kungla lakung ni hpe hpung htunggaw shagu de gam garan ya lu hkra ladat shaw na.

Chyoi Pra ai Laba n bat na nawku dawjau lamang ni hpe woi galaw ai shaloi, mare Uphkang Dap hte Hkamja Dap kaw na matsun ni hpen tawt ai hku woi galaw na ahkyak ai. Hpung masha ni myit garen gari ai aten hta lang na wan shadaw (hpayawng den) hpe Easter Vigil shana shaman nna gam jaw mai ai ladat grai sut htuk ai.

Bai, ahkying aten masat da ai lam hpe shawa hpung masha ni chye lawm nna, tinang nang a nta kaw dinghku masha ni jawm shang lawm ai ladat, myit hku Chyoi Pra Hkum hkam la ai, wudang hpe hkung ga jaw ai, Kru ya shana nta e wan shadaw shatu nan lang nna akyu hpyi ai, ndai zawm re ai amu ni hpe matsun ya na mung ahkyak ai.

Lam mi naw shana mayu ai lam gaw, mara raw sakramentu hkam la ai lam re. Wa Sarabyin a mungga hta, jau kaw mara raw sakramentu sa hkam la na n mai byin ai ladaw laman, ra dum ai ni kadai mung, tinang nang Karai Kasang hte adingtawk, mara yin la, tawngban hkyamsa hpyi nem ai ladat galaw mai ai; ahkaw ahkang bai lu ai shani sakramentu hku mara raw la na, ngu, myit hkut da ra ai. Wa Sarabyin hkum nan mung mungkan ting na hpung masha ni hpe laksan indulgensia jaw da sai lam hpe chye lu ai.

Saradaw dung ai shara, San Columban Nawku Htingnu hta, nawku dawjau ten Laban nhtoi ni (Kungla shaman/ Paska shani na Laban)_ Laban Missa aten shawoi na hte maren, jahpawt 8:00 a.m. hte shana de 4:30 p.m. hta re. Kaga Chyoi Pra ai Mali ya, Manga ya, Kru ya shana nawku lamang ni hpe shana shagu 5:00 p.m. hta hpang na re ai lam, yawng hpe ndau shana dat ai. "Emanuel" ngu ai, anhte hte galoi mung a'nga nga ai Karai Kasang, Shi tsawra ai kasha ni hpe n kau da ai. Mabyin yawng hta Karai Kasang n chye ai sha byin wa ai amu hpa n nga ai.

Karai Kasang gaw shinggyim masha ni a labau Madu re ai lam hpe dum ga. COVID-19 mabyin kaw nna shinggyim masha ni sharin la mai ai, Karai Kasang e sharin ya, shadum ya mayu ai lam ni nga na re. Myit malai tawngban let, mungkan hte grup-yin e byin wa ai amu yawng, Karai Kasang a lata hta ma ya, nawmg da let, simsa ai chyeju hkam la shajang ga, ngu, ninggun jaw let ndai ahkyak ai lam ni hpe ndau shana dat nngai.

Wajau Paul Wanghte Lum Dau

Chancellor, Myitkyina Sasana

                                                      

Add new comment

1 + 0 =