Wa Sarabyin: Shagrit Shanem Ai Myit Hte Daw Jau Let Karai Kasang A Ja Mungdan Chyinghka Hku Shang Ga

image from Vatican website

November 22, “Hkristu Hkawhkam Poi” nhtoi shani, Wa Sarabyin Francis, San Peter Nawku Htingnu hta Misa Hkungga nawng jaw ai. Misa Hkungga na mungga hta kam ai hpung masha ni gaw shanhte a magam bungli hta tsawra matsan dum n-gaw n-wai let si mani  ai hte nihtep ai hku garum shingtau daw jau ai hta madung daw dan ai hkrum na re lam tsun shadum da ai.

Hkristu Hkawhkam Poi laban shani gaw Kahtawlik Nawku Hpung a nawku daw jau shaning ginchyum dat jahtum ai shani rai nna, dai shani hti ang ai Madu Yesu a ga shadawn hpe sumru woi da ai.

Dai shani, San Peter pa hta “Madu a Lamu Kasa Akyu Hpyi” ngut ten mung Madu Yesu gaw “Alpha” ningpawt ninghpang hte “Omega” hpang jahtum rai nga ai nga nna Wa Sarabyin shi a mungga hta matut tsun ai. Yesu Madu gaw Labau ningpawt hte labau jahtum rai nga ai.

Dai shani gaw nawku daw jau shaning a “Omega” jahtum bandung hkam la ai shani rai nga ai.

Labau ngu ai lachyum hpe anhte a myi man shawng kaw tawn da ai rai jang she hkrat chye na na ga ai. Yaw shada bandung gaw anhte a jahtum mung rai nga ai.

Mt 25:31-46 hta na Madu Yesu a ga shadawn hte maren, Hkristu Hkawhkam gaw hpang jahtum shani hta mungkan masha ni hpe jeyang daw dan na rai nna, shi a jeyang ai lam mung kaja wa sha nan tsaw dik htum jeyang ai rai na ra ai.

Hkristu Hkawhkam gaw si mani ai hte matsan dum myit kaba hte mungkan ga hpe jeyang na ra ai.

“Madu Yesu si hkam nna bai hkrungrawt ai a marang e, shi hkum shi labau hta mungkan ting a Hkawhkam "Universal King” hku shadan dan nna, mungkan ting hpe jeyang na ra ai. Raitim, Hkristan ni a hkam la ai masa hta Hkristu mungkan masha ni hpe jahkrit shama ai hku jeyang na n rai nga ai; sagu rem wa kaja zawn si mani ai hte matsan dum myit kaba hte mungkan ga hpe jeyang na rai nga ai.

Karai Kasang shi a sagu hpung hta na sagu langai hpra hpe n-tara ai lam hte roi rip ai shoi hpa chyum hpa kaw nna makawp maga la na ra ai.

Karai Kasang shi a myusha ni a akyu ara matu Hkristu Madu hta hpring tsup ai hku dik wa shangun ai ga sadi rai nga ai. “Ngai gaw sagu rem wa kaja rai nngai” (Yh 10: 11, 14).

Kabu Gara Shiga hta tsun da ai hte maren Yesu madu gaw “Sagu rem wa Hkawhkam” rai nga ai majaw mat mat ai sagu zawn rai nga ma ai shi a kahpu kanau ni ra kaji ra kaba hta mung rau nga nna jahkum shatsup ya nga ai wa rai nga ai.

Tsawra myit jaw ai hta, Tsawra myit hpe ningdang ai hta hkan nna anhte ni jeyang ai hkrum na ga ai. “Ndai ngai nau ni hta na kaji htum ni hpe nang n-daw jau ai gaw ngai hpe n-daw jau ai rai nga ai” ngu Madu tsun da ai ga hpe Wa Sarabyin anhte hpe bai shadum ya ai.

Anhte ni a tsawra myit hta hkan nna jeyang ai hkrum na ga ai; anhte a hkam sha lam hta hkan nna jeyang hkrum na gaw n rai ga ai.

Mungkan htum ai shani hta Karai kasang gaw shi a sagu hpung hpe jep yu na ra ai; sagu rem wa a ningmu hte sha jep shagawn na n re; shi hte maren hku sawn la hkrum ai sagu ni a ningmu hku nna mung jep shagawn yu na ra ai.

Dai shani na Kabu Gara Shiga hta na Madu Yesu tara jeyang ai shaloi san na ga san hpe anhte a masin salum hta bang da ra ai gaw: ngai yak hkak hkrum ten nang hpe ngai jaw da ai chyeju hte ra kadawn ai ni hpe garum na n myit a ni, ngu ai rai nga ai.

Hpang jahtum ginchyum dat mungga hta Nu Maria anhte hpe gara hku daw jau ra ai lam sharin ya u ga shi kaw akyu hpyi htinglu htinglai hkam la ga ngu Wa Sarabyin saw shaga da ai.

“Anhte Shagrit Shanem Ai Myit Hte Daw Jau Let Karai Kasang A Ja Mungdan Chyinghka Hku Shang Lu Na Matu Kanu Nu Maria Kaw Na Sharin La Ga.”

Ndai Mungga hpe Vatican Shiga Dap kaw nna shapoi da ma ai.

Translated by Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-11/pope-angelus-catechesis-solemnity-christ-the-king.html

 

Add new comment

4 + 2 =