Wa Sarabyin: Chyoi Pra Ai Trinita Karai Kasang Gaw Anhte A Sak Hkrung Lam Hpe Galai Shai Ya Ai

Chyoi pra ai Trinity

Wa Sarabyin: Chyoi Pra Ai Trinita Karai Kasang Gaw Anhte A Sak Hkrung Lam Hpe Galai Shai Ya Ai

 June 12, Chyoi Pra Ai Trinita Laban shani, Wa Sarabyin Francis, San Peter Shawa Pa hta, Madu A Lamu Kasa Akyu Hpyi Ga tsun ten, Kawa, Kasha, Chyoi Pra Ai Wenyi, atai masum Karai langai Karai Kasang a lam, Karai Hpaji masa hta n dep n hkap ladu lai ai sumru na nga na malai anhte a prat hkrunlam hpe gara hku galai shai ya ai hpe madung da ra ai, ngu sharin shaga da ai.

 Dai shani hti ang ai chyum mungga daw, Kabu Gara Shiga hpe lakap  ai hta, Madu Yesu, Kawa Karai Kasang hte Chyoi Pra Ai Wenyi Karai Kasang a lam anhte hpe tsun dan ai hpe madung da ai rai nga ai.

 Chyoi Pra ai Wenyi hte seng nna, Shi a daru magam ahkaw ahkang hte sharin shaga shadum jahprang na gaw n rai nga ai; rai ti mung, Shi na la ai hte maren Shi tsun shana ya na ra ai; bying wa na ra ai, du wa na ra ai lam hpe shi ndau shana ya na ra ai, nga nna Madu Yesu sharin shaga da ai, ngu Wa Sarabyin sang lang da ai.

 Chyoi Pra ai Wenyi tsun shana ya na ra ai; rai timung dai tsun shana ai ga gaw Shi a n rai nga ai; Shi gaw Madu Yesu a lam ndau shana ya let Kawa Karai Kasang hpe shadan shadawn ai wa rai nga ai. Dai hte maren sha, yawng mayawng hpe madu ai Kawa Karai Kasang mung, Shi a Kasha hpe Shi lu malu yawng mayawng jaw ya nna dai hpe Shi a hkrai n madu da ai.

 Kam sham ai masha ni gaw shanhte hkum hpe sumru maram yu nna tinang dai Karai Kasang kaw na lu la ai yawng mayawng hpe ndau shana ya ra ai. Anhte gaw, law malawng, tinang galaw ai dai tinang a lam hpe chyu tsun shapraw chye ga ai n rai ni, ngu Wa Sarabyin sumru woi da ai.

 Anhte gaw Kawa Karai Kasang hte Kasha Karai Kasang yan a lam ndau shana ya ai Chyoi Pra ai Wenyi hte grai nan shai nga ga ai n rai ni, ngu mung shadum da ai. Tinang madu da lu ai hpe kyem zing da chye ga ai; kaga masha ni hpe garan kachyan na n myit chye ga ai; Kaja wa ra kadawn ai ni hpe pyi n garan ya chye ga ai, n rai ni, nga nna mung shadum da ai.

“Anhte a tatut hkrang shapraw ai ladat hte kaga masha ni a matu sak hkrung nga ga. Anhte tsun ai ga hpe tatut magam hta jai lang ga” ngu mung shadum da ai. Ndai gaw anhte ni Chyoi Pra ai Trinita Karai Kasang hpe ladu lai n dep n hkap ai karai hpaji hpe hkan sumru aten shama na malai, anhte a sak hkrunlam hta galai shai hkam la ai rai nga ai.

 Karai Kasang hta masha hkum shagu gaw kaga masha ni a matu sak hkrung ga ai; tinang a matu n mai rai ga ai, anhte ni kaga masha ni hte rau laga masha ni a matu sak hkrung ga ai rai yang anhte hkum nan mung Karai Chyeju hkam la lu na ga ai.

 Atai Masum Karai Langai, Karai Kasang hpe anhte a ga hkaw ni hte madun da na ngu na hta tatut magam bungli hte madun dan ra ai. Karai Kasang hpe laika buk na laika si ni hte madun dan ai ngu na hta sak prat hta sakse hkam ai hku rai yang she grau manu dan akyu rawng akyu pru ai.

 Mai kaja lam a matu sumru ga; shawang myit kaba ga; hkrum mahkrum masha ni a ntsa shagrit shanem ai, si mani ai hku tsun shaga ga; kaga msha ni a myit hpe shang yu let Karai Kasang a tsaw ra myit hpe sumru sawk tam la ga; kaga masha ni hpe shawang tsaw ra myit hte hkalum la ga; kaga masha ni a matu gawk san da ga, shara ma jaw ga; dai gaw tsaw ra ai lachyum rai nga ai, ngu Wa Sarabyin Francis sharin shaga da ai.

 Anhte kadai raitim tinghkrai n rai ga ai. Trinita Karai Kasang gaw anhte kaga masha n lawm ai sha n mai nga ai hpe sharin ya ai. Anhte yawng gaw Karai Kasang a wenyi hkrang bung sumla hte sak hkrung nga ga ai; kaga masha ni a matu lam hpaw ya ga; ra kadawn ai aten hta kaga masha ni hpe garum ga, ngu mung sharin shaga da ai.

  “Kawa a, Kasha a, Chyoi Pra ai Wenyi a mying ningsang hta, Amen” ngu ngai shani shagu wudang masat galaw nngai. Dai gaw ngai hpe hku hkau matut mahkai tsun shaga ai hta, madat hkam la nna bai htang ai hta, daw dan ai hta, mara dat ya ai hta lam matsun ya ai,” ngu tsun let Karai Kasang a tsaw ra mungsung lam hpe chye na hkawn hkrang hkam la lu na matu Kanu Nu Maria kaw akyu hpyi htinglu htinglai ya let Wa Sarabyin Francis, shi a mungga hpe ginchyum dat da ai.

 

Source:; Vatican News

 

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews

#rvakachinservice

#popefrancis

 

 

Add new comment

17 + 2 =