Tinang Hte Ni Htep Ai Wa Hpe Madu Hkum Hte Maren Tsawra U

 

Tsawra ai Ramma ni anhte ni gaw, bat mi hta, hkyinghkum 1 hr or 2 hr Laban Nawku sa, mungga hkam la, rosary hti ai hte Karai Kasang a tara kanu ni hpe shadik ngut sai, lit nhprai sai ngu law malawng shadu hkam la nga ai ni mung law law naw rai nga ai hpe dai ni makau grupyin hta mu lu nga ga ai.

Kaja wa nga yang, ndai ni gaw, hpring tsup sai ngu nmai tsun nga ai, ndai hta grau naw galaw ra ai hpe shadum mayu ai, Rosary hti ai, mungga hkam la ai, akyu hpyi ai ni gaw, karai kasang a matu, anhte hte ni htep nga ai ni a matu nga yang gaw, karai kasang ra sharawng awng ai hte maren, hkan shadik hkawm sa nga na matu sha rai nga ai, ndai gaw, grau kaja ai galaw gun hpai ai lam rai nga ai.

Karai Kasang gaw, Chyum Laika hta, hkang nang ai sape ni hpe, tinang hte ni htep ai masha ni hpe, madu hkum hte maren tsawra na matu, num htet da nga ai hpe mung mu lu ai, anhte shyinggyim mungkan hta, Tsawra myit lak nat ngu ai gaw, kade ram ra kadawn nna, kade ram atsam marai rawng hpring ai ngu hpe, sharin la, kasi madun mayu ai majaw rai nga ai, ndai hte seng nna, mabyim langai mi tsun dan mayu ai.

Mare kahtang langai mi hta, grai nan tsawra ai hkat ai manang lahkang nga ai, sha lahkawng gaw, hkrang pan sara byim mayu nga ma ai, yak ai gaw, sharin dabang lung na matu lahkawng yen hta mayak nga ai majaw,manang langai wa gaw, nang shawng hkrang pan sharin dabang lung u, nang ra kadawn ai ja gumhpraw gaw ngai shawng madi shadaw ya na matu, gumhpraw tam na, nang dai sharin dabang yu ngut ai hpang ngai bai lu lung na matu, bai garum ya u ngu nna, tsun jahta let, myit hkrum let, langai gaw dabang lung ngyam langai gaw bungli tam madi shadaw ya nu ai , kade nna ai ten, dai sharin dabang yu nna, mying gum hkawng ai hkran pan soi sara byim tai mat wa ai ten, ja gumhpraw tam shakut madi shadaw ya ai manang wa hpe,

manang wa e ya ngai awng dang ai hkrang pan soi sara byim taw nga sai, nang bungli ni hkum galaw sa, hkrang pan sharin dabang she lawan lung sanu ngu ai ten, managn wa gaw, ngai hkrang pan soi sara byim na matu, nloi na sai law, nang yu u nye lata ni, hkrang nsa ai hte, lata ni mazut mazat ja la nga sai nga nna, shi lata shaw madun nu ai, dai manang wa gaw, manang wa hpe madi shadaw lu na matu, lung seng nhkrun htu, nlung ni dup rai na magam bungli galaw ra ai majaw rai nga ai, shi gaw manang wa  hkrang pan soi sara ninghkring byim na matu, machyi hkam asum hkam re ai tsawra myit ni hte garum lai wa ai lam gaw, tinang hte ni htep nga ai wa hpe tsawra myit madun ai kum la nan mung rai nga ai, kalang marang anhte ni tsun chye ai myen ga malai nga ai,  “ Nang kaja yang, Ngai  nhkru na nrai “ ngu ai lam ntsa lam yu yang gaw, jaw nga ai zawn rai nna, kaja nga yang dai ga hkaw gaw, anhte christan ni a matu, njai lang gring ai ga malai langai rai nga ai ngu mu mada lu ai hpe shadum n gun jaw mayu ai, hpa majaw nga yang, dai ga hpe bai langai lachyum shaw yu yang, “ Nang nkaja yang, Ngai Nhkru na “ ngu ai hte bung nga ai majaw, Madu sharin shaga da ai ni htep ai ni hpe tsawra ra ai ngu ai lam gara kaw sa jai lang sana? ndai kaw ni htep nga ai ni ngu ai gaw, tinang a manaw manang, kalang lang tinang nchye ai jasam masha ni mung mai byim nga ai, tinang a jinghku, jasam masha wa tinang a ntsa kade ram nhkru tim, tinag maga shawnag myit tawn let tsawra myit madun ra na rai nga ai, dai rai yang she karai kasang a tara kanu lam ni hpe shadik lu na teng sha rai nga ai.

Bai Madu Karai Kasang gaw anhte kaw du sa na shaloi, Madu Karai Kasang zawn, lahta madang sut du zawn, aya tsaw ai wa langai zawn sa yang she sa na, manam zawn, matsan masha wa zawn, maw hpyi zawn sa yang sa na,dai majaw, tinang galaw ai magam bungli shagu, lam yan shagu, karai kasang hpe tsaw ra ai myit hte, tinang hte hkrum katut tsun shaga nga ai shagu hpe, kaja wa shawang tsawra myit masa hte tsun shaga garum shingtau let, tinang hte ni htep ai masha wa hpe, jet ai tsawra myit hte tsawra lu na matu shakut let, karia kasang a tara lam ni hpe ta tut hkan shadik gaw sharawt sa wa na ra ahkyak nga ai , dai rai yang she, mungkan ga gaw, tsawra myit ni hte gaup lu na rai nga ai, tsawra ai ramma ni a prat hta mung, jet ai tsawra myit ni lu madu let, sak prat hkawm sa ai ten hta pri nem tsawm htap wa lu mu ga ngu ya shada let,

 

#youth

#rvakachinservice

 

Add new comment

5 + 1 =