Sara John Shadan Hkang Tu Shan hte Sarama Cecilia Nhtin Htu Shan Hte Hkrum Shaga Ai Lam Daw II

Sara John Shadan Hkang Tu Shan &Saranum Cecilia Nhtin Htu Shan

Anhte dinghku num hte dinghku la rai sai,kashu kasha ni hte rai nga sai ai ten hta gaw langai hte langai akyu hpyi ya matu shaman ga tsun ya na matu grai ahkyak ai, Dai rai nna an lahkawng mung shada da akyu hpyi ya ai,an kanu yan kawa mung ma ni a matu akyu hpyi ya ai,Ma ni mung an kanu yan kawa a matu akyu hpyi ya ai.

Madu Jan hte Madu Ngu nna kalang mi dinghku shang sai hpang e gaw langai hte langai kaji kajaw re kaw nna hkawt chye myit chye mang mara dat ya hkat lu yang gaw grai ngwi pyaw ai dinghku byin tai lu na re.

Ngwi Pyaw Hkristan dinghku byin tai na matu gaw tsawra myit hpe shada manu shadan nna kanawn mazum ra ai.Langai a mara hpe langai raw dat chye ya lu yang she ngwi pyaw Hkristan dinghku byin tai lu na re.

Add new comment

10 + 9 =