Ningrum Ningtau Jan Ni Hpe Myit Pyaw Shangun Mayu Yang

        Tsawra ai nu wa hpu nau ni e anhte myu shayi num ni gaw tinang a ningrum ningtau kaw na myit mada ai lam ni gaw nga nga na ga ai,Dai hpe n gup kaw nna gaw n kam tsun shapraw ai shanhte a myit hta shi hte shi chye na shangun mayu ai rai nga ai.Raitim anhte la ni law malawng gaw dai hpe nchye na ya chye na ga ai.Raitim dai hpe mara ngu tsun na gaw nmai nga ai.

Hpa majaw nga yang tsawra myit hte kun dinghku lam hte seng wa yang amyu shayi law malawng gaw akri akrai azin ayang kam sha chye nna amyu shadang  la nkau ni gaw Ja gumhpraw yawng ap jang,sadi dung jang ningrum ningtau kaja rai sai ngu hkam la chye ga ai re.Ningrum ningtau jan a myit hte seng ai myit dik myit pyaw lam hpe ahkyak la lahku lamai di chye ai ningrum ningtau gaw nau nlaw na ga ai.Ningrum ningtau ni a myit hta tinang ningrum ningtau jan hpe mau kabu myit pyaw hkra hpabaw galaw ya lu na ngu myit ai lam gaw grai kaja ai lam rai nga ai.

Dai gaw Ngwi pyaw awng dang ai kun dinghku gawgap na matu ahkyak dik ai ninghpawt ninghpang langai rai nga ngu mu mada lu ai.Anhte sumla hkrung ni hta gaw sumtsaw jan (or) ningrum ningtau jan hpe nampan kumhpa jaw ai hpe mu yu na ga ai.Dai hta kap la lu ai wa mung mani sum mani sai re ai hpe mu yu ga ai.Dai majaw kalang marang ningrum nintau jan gaw Nampan ra ai nga jang Nampan jaw ai mung mai nga ai tinang ningrum ningtau wa kaw na myit dum ai hte tinang a matu nampan mari la ai ngu myit la rai yang ningrum ningtau jan mung myit pyaw lu na rai nga ai.Raitim Nampan hkra jaw taw yang gaw yu jin mat na sha rai nga ai.

Nkau nga jang gaw Shangai nhtoi masat kumhpa (or) hkungran masat nhtoi ni hta manu dan ai arung arai ni jaw chye ga ai.Dai hpe ningrum ningtau jan nkau ni gaw kabu arawng la hkap la nna dum nta masha ni hte jinghku manang ni,kalang marang online ntsa mara rai shakawng chye ai ni nga nga ga ai.Ndai lam mung ningrum ningtau jan a kabu myit pyaw arawng la hpa masa lam langai rai nga ai.Bai langai gaw ningrum ningtau jan hpe shi sha ra ai malu masha mu mu mai mai hpe myit lawm hkum lawm hte ningrum ningtau wa hkum nan shadu lajang jaw ai lam ni mung mai galaw ga ai re.

Dai zawn hkum nan gat sa shan,namlaw namlap kaja ni hpe atsawm sha lata mari nan atsawm shadu jaw ai hpe ningrum ningtau jan ni mu jang myit hta ngai mu mu mai mai sha lu na matu kaja dik ai hku nna shadaw jaw ai hpe chye na myit dik myit pyaw na rai nga ai.Bai langai gaw ningrum ningtau jan a matu Coffe kayau jaw ai,jau jau rawt nna jahpawt shat hpe hkum nan shadu nna ningrum ningtau jan yup raw tai hte lanu lahku hte jaw sha chye ai rai yang anhte a ningrum ningtau jan ni mung myit dik myit pyaw lu na sha rai nga ai.Bai nna ningrum ningtau jan machyi makaw hkrum ai ten ni hta bungle kaw nna hkring nna atsawm sha lanu lahku gawn lajang ya lu ai rai yang anhte a kun dinghku gaw grau nna myit dik myit pyaw hpa hpe lu la shangun nga ai re.

Jinghku manang langai a ningrum ningtau wa gaw shi a ningrum ningtau jan a matu gumhpraw sumbu hpe atsawm sha jasan seng ya ai,bu hpun palawng ni nga jang mung atsam sha kahtap  ya ai,laning mi hta lahkawng lang gaw ningrum ningtau jan hte htap htuk gumhpraw sumbu ni mari ya chye ai nga ai,de a majaw ningrum ningtau jan gaw ningrum ningtau kaw na galaw ya ai lam hpe kabu myit dik mani sum sai hte tsun nga ai hpe mu lu ai.Bai manang langai gaw shi a ningrum ningtau jan a myit hta lak lak lai lai hkam sha lu na matu galaw lai wa sai masa lam hpe tsun dan ai.Dai gaw shi ningrum ningtau jan a makau gaw rung hkring ten hte hpawn ahkang mung lani mi hpyi la nna masum ya tup ningrum ningtau jan makau kaw ni ni htep htep nga nga ai da.Dai masum ya tup ningrum ningtau jan hte dum nta hta ra ai bungli ni rau galaw ai, ningrum ningtau jan hka shin ngut jang sanap hka garang chya ya ai,ningrum ningtau jan sha ra ai malu masha ni hpe hkum nan shadu jaw ai shana TV sumla hkrung yu ai shaloi mung shawoi na zawn shi yu mayu ai hpe nyu ai sha ningrum ningtau jan yu mayu ai hpe rau sha jawm yu ai da.Dai masum ya tup gaw shi a prat a matu mung shi a ningrun ningtau jan a matu mung kabu myit dik pyaw ai nhtoi ten nan re ai lam tsun dan nga ai.

Kaja wa nga yang gaw anhte Myu shayi ni hpe myit pyaw myit dik hkra galaw ya na matu ja gumhpraw grai wa law hkra jai lang na  nra nga ai.Pru wa ai arung arai shagu mung mari ya nra nga ai.Shangai nhtoi shagu kumhpa jaw yang she tsawra na ngu kam na nrai nga ai.Manu dan hpu reng ai kumhpa mari jaw yang she jet ai ngu mung nmai sawn la nga ai.Amyu shayi ni hku nna kaja wa nan ningrum ningtau wa kaw na myit mada ai lam gaw tsawra shawang myit kaba hte lanu lahku ai tau chye na tsawra manu shadan ya ai lam ni rai nga ai.Tinang a ningrum ningtau wa kaw nna tinang hpe tsawra manu shadan nga ai,sung sung hte jet ai hku nna manu shadan tsawra ai ngu ai hpe galoi mung chye mayu nga ai rai nga ai.Dai chye lu ai ten ni shagu hta amyu shayi num ni gaw kabu myit dik myit pyaw shangun nga ai re.

Dai majaw tinang a tsawra ai ningrum ningtau jan hpe myit dik kabu pyaw shangun mayu ai rai yang ningrum ningtau jan ni hpe aten jaw let makau kaw lanu lahku kanawn mazum ya ra ai,dum nta kaw nga ai ten ni hta ningrum ningtau jan a makau kaw nga nna shi galaw ai bungli ni hpe garum ya let kanawn mazum nga na matu ahkyak nga ai.Grau nna ningrum ningtau jan machyi makaw hkrum ai ten hta tsawra shawang myit kaba hte ningshawng jaw kanawn mazum ra ai.Ningrum ningtau jan myit kaji myit garen ten makau kaw n gun jaw ya nga ga,shi a shawng hta gwi  gwi tsap ya ra nga ai.Ningrum ningtau jan hpe galoi mung hpaw tsun dan ai lam galaw ya ra ai,shi kaw nna hpaw tsun ai hpe mung myit lawm hkum lawm hte madat ya na matu mung ahkyak nga ai.Dai re majaw tsawra hkunga ai kun dinghku kawa la ni e  lahta de tsun lai wa sai lam ni yawng gaw anhte ningrum ningtau jan ni hpe myit dik myit pyaw kabu shangun lu ai lam rai nga ai majaw anhte yawng galaw hkan sa let ngwi pyaw kun dinghku gaw de sa wa ga law..

 

By; John Mung Hkrang

ref -May Thingyan Hein

Add new comment

1 + 3 =