Ngwi Pyaw Simsa Ai Dinghku

Sara Peter Maji La Seng&Jan.Moreen Pau Hkyi Nen San

Tsawra ai  nu wa hpunau ya ndai lamang hta gaw asak aprat hta hkan nna kun dinghku ni hta mu mada lu ai lam ni hpe garan kachyan ya mayu ai.Anhte Myanmar Mungdan masa hku yu dat yang asak 35 – 45 ning lapran na kun dinghku kanu kawa ni gaw dinghku de ai ten 10 ning lapran re ai ni law ai hpe mu mada lu ai. Dai majaw dai asak aprat ten na kanu kawa ni law malawng gaw tinang a kun dinghku rawt jat galu kaba lam hte kashu kasha ni a galu kaba lam,hpaji hparat lam ni hpe madung dat galaw shakut ai ten rai nga ai.

Dai hte maren tinang a kun dinghku ngwi pyaw simsa lam lu na matu,dum nta masha yawng myit hkrum myitra hte angwi apyaw rai nga lu na matu madu jan,madu wa lahkawng yan galoi mung shada da myit tau ya hkat chye ai, shada chye na ya hkat ai hte mayu dama lahkawng maga na kanu kawa,makyin jinghku ni hpe hkungga la ra ai,shada garum shingtau hkat nga ma ai.

Kun dinghku de ai ngu ai gaw kade tsawra hkat nna mi rau nga ai raitim myit masa nbung, kyang lailen nbung ai chyasam masha lahkawng pawng da ai rai nga ai majaw madu wa,madu jan shada da myit tau ya hkat chye na gaw ahkyak la nga ai.

Ndai lam hte seng nna hpung magam gun Tarahkaw Sara hte asuya magam gun jawng sarama yan a kun dinghku langai mi hta shan a lapran yak hkak ai lam ni nga ai raitim shada da mara shagun,mara tam ai,pawt sindawng ai lam ni n nga ai sha,langai mi a ra rawng gawng kya ai lam hpe langai mi chye na ya ai, shada hkam sharang  chye ai myit bang tawn da rai nna  yak hkak wa ai ten hta Karai Kasang kaw wenyi n gun la let nga sa ai majaw shan a kun dinghku ngwi pyaw simsa lam lu ai hpe sakse hkam da nga ma ai.

Anhte kun dinghku simsa rawt jat galu kaba sut su wa lu na matu gaw shani shagu na jahpan chyarang ni hpe mung atsawm sha ka matsing tawn da nna shata htum ai ten ndai shata hta an nu wa ni jai kau ai kade daram rai sai,shang ai gumhpraw gaw kade daram re,dai re majaw gara lam hta gaw shayawm ra ai,gara hku di ra ai,gara hku jai lang ra na lam ni hpe kun dinghku hta lu ai kachyi sha hte lu hparan chye ai dinghku kanu kawa ni byin tai lu hkra shakut shaja ra nga ga ai.

Tsawra ai shiga madat nu wa hpunau ni dinghku num ding la rai sai kaw nna gaw hpung magam gun mi rai rai,ja gumhpraw tam let hpaga ga ai mi rai rai, madu wa hte madu jan ngu nna kalang mi dinghku shang sai hpang e gaw langai hte langai madu wa mung madu jan a ntsa e,madu jan mung madu wa a ntsa e chye myit chye mang ya na,kaji kajaw re ai mara kaw na hkawt langai hte langai hkyamsa jaw nna chye na hkat yang gaw grai ngwi pyaw ai dinghku byin tai na re. Kaji kajaw re ai mang hkang hpe shada nchye na hkat ai majaw tinang a makau grupyin hta dinghku hka bra ai ni law law nga ai.Dinghku hka bra wa jang grau nna kashu kasha ni hpe matsan shayan rai,jam jau jam hkau jaw ai lam ni hpe mu mada ai,dai zawn nbyin na matu gaw dinghku kanu yan kawa shada chye na hkat na grai ahkyak ai ngu mu mada ai.

Bai nna ngwi pyaw ai hkristan dinghku byin tai lu na matu gaw langai hte langai tsawra myit hpe manu shadan nna kanawn mazum ra ai,langai a mara hpe langai mara raw ya chye ra ai,mara dat ya hkat yang she ngwi pyaw ai hkristan dinghku byin wa na re.Shada tsawra myit ngu ai n nga yang mara grai mu hkat chye nga ai. Langai a mara hpe langai mara dat ya chye ai myit nrawng ai rai yang dai dinghku gaw galoi mung ga li ga law nga nna sha dinghku ngwi pyaw na nrai nga ai.

Dinghku num hte dinghku la rai sai,kashu kasha ni hte rai nga ai ten hta langai hte langai akyu hpyi ya na,shaman ga tsun chye na mung grai ahkyak ai hpe mu mada ai. Karai Kasang hpe chye tsawra ai,Karai Kasang myit ra ai hku hkan let shi a shingnip npu hta sak hkrung hkawm sa ai kun dinghku gaw teng sha ngwi pyaw simsa ai dinghku byin tai lu na rai nga ai.

 

 

Add new comment

4 + 3 =