Maji Bum De Hpung Kawan Sa Ai Sasana Hkrun Lam

Maji Bum na nawku jawng

 

Lawa jau ginwang kata na, hkrun lam yak hkak ai shara langai rai nga ai Maji Bum de ginwang up Wa Jau Paul Tiwa Zau Sham hte Mama ni marai ( 4 ) Tarahkaw Sara ni marai ( 3 ), chyum jawng ma ni marai masum hte tsi sarama langai ni gaw April 11 – 14, 2023 ya shani du hkra Paska hpung kawan hkawm ai. Dai shara hta ya aten sharaw wan hkru taw ai bat mi na wa sai majaw hkrun lam grai yak ai. Mawdaw lam n hkrang ai bumga shara rai nga ai majaw cycle hte mai sa ai shara du hkra sa nna, lagaw lam matut hkawm ra ai. Maji Bum de du na matu lam kaw lana mi yup ra ai hte lahkawng ya lam hkawm sa ra ai. Sharaw wan mung matut hkru ding yang naw re ai lam chye lu ai.

Maji bum hta Gaw Lun, Danai Yang hte Zup Ra ngu ai mare masum nga ai. Dai mare hta htinggaw ( 55 ) nga ai rai nna Kahtawlik hpung masha htinggaw ( 15 ) sha nga ai. Buga masha ni gaw yi sun hkauna hpe madung galaw sha ai rai nga ma ai. Dai ning gaw mam n kaja ai majaw layang ga de na gun sha ra ai. N-gu buk mi ( 200,000 ) sen lahkawng jan rai taw sai. Malu masha hte galaw lu galaw sha grai yak wa na masa rai wa nga ai lam Wa Jau Paul Zau Sham shiga jaw ai kaw na chye lu ai. Dai ning gaw Shang Lawt Asuya woi awn let mare masum hpe shara mi kaw chyawm na matu woi galaw taw nga ai lam matut  chye lu ga ai. 

 

By Julia Ja Ing 

Add new comment

3 + 17 =