Awng Dang Lam A Matu, Zaw Gaw, Hpa Rai ?

 

Awng Dang Lam ngu ai zaw si hpe masha hkum ngau shagu hpaw mayu nga ga ai, kaning sawn ai zaw hte dai awng dang lam ngu ai zaw si hpe lu hpaw na ngu ai hpe mung myit shang  sha nga ga ai.

Awmg dang lam amyu myu shingwang hta, awng dang ningtawn ai ni  jai lang lai wa ai lam yan law law nga ma ai, dai lam yan masa hkrang ni hpe awng dang mayu ai ni gaw, len la hka ja la ra nga ga ai.

1.Dan Leng Ai Pan Dung Lam Tawn U.....Yaw shada lam tawn ai lam gaw, ahkyak ai zaw langai rai nga ai, pan dung gaw, tinang sa ra na shara langai  mung rai nga ai, tinang sa na shara hpe, dan dan leng leng nchye yang gaw, gara de du na nchey mat na rai nga ai, awng dang lam hta ningtawn ai ni yang hta, dan leng ai pan dung ni nga ma ai sha n ga, shanhte ni gaw, shaning kadun shaning galu pan dung lam ni hpe, hkra ka matsing jahkrat  hkyen lajang chye ma ai, dai yaw shada pan dung ni hpe shani shagu matsing da let, MaTi Sate ngu ai nchye ai myit kraw kata du hkra, sa tawn da  ma ai, dai rai yang she, awng dang ai  ni shani shagu na galaw sa ai lagaw lahkam ni law law hpe, dai mati sate ngu ai kaw na, pan dung lam de, lam madun sa lu ma ai nga nna tsun da nga ma ai.

2.Ngang Grin Ai Magam Bungli A Hkan Sa Ra Ai Magam Lam ni mung nga nga ai, Shakut shaja galaw sa ai lam gaw, kraw dung atsam marai hpe awng dang lu ai nga nna, tsun da ma ai, nang gaw, awng dang ai wa byim mayu yang, ngang gring ai magam bungli a hkan sa ra ai tara ni hpe mung hkan nang hkan sa ra nga ai.Bai nkau  ni gaw, awng lamg lam langai hpe yup mang shingran taw nga ai ten, shakut shaja ai ni gaw, jau jau yup rawt nna, awng dang lam hkrun lam de hkam sa taw nga ma ai re lam shadum n gun jaw mayu ai.

Rip Kawp Tara Mung Nga Ra Ai... Rip Kawp Tara gaw awng dang ai ni a, manu rai nga ai, rip kawp tara nga ai gaw, dam lada ai lachyum ni rawng nga ai, ginsup hpan mungkan hta, rip kawp tara hkan sa ai ni gaw, awng dang lam lu ma ai, sut masa lam mungkan hta, awng dang ai sahtee kaba ni gaw, rip kawp tara kaba ai ni rai nga ma ai hpe malawng maga mu lu ga ai. rip kawp tara tawn ai masha wa gaw, jahten sharun chye ai lam ni hpe dang manga kau lu ma ai, dai hta, laika hti rip kawp tara nga ai jawng ma gaw, laika yu ai ten, tv yu ai lam, manaw manang ni hte wam hkawm aten jahtum ai lam ni hpe galaw na nrai nga ai, lai ladat rip kawp nga ai wa gaw, ten kadun a myit pyaw lam ni hpe koi yen nna, tinang lu la mayu ai yaw shada lam ni hpe ten galu hkrang shapraw galaw sa let, kalu kaba lu su  awng dang ma ai, dai majaw awng dang ai ni gaw, bungli a rip kawp tara ni hpe hkan sa hting hkang ma ai hpe mu lu ai.

4.Hpaji Lam Hpe Galoi Mung Tam Nga U... awng dang lam a matu, ahkayk ai lam yan langai gaw, prat hte hkan nna, hpaji ni hpe tam ai lam rai nga ai, anhte a mungkan ga gaw, lawan ai hkun gayin hkawm sa nga ai lai ladat hpaji ni mung, shani shagu nnan nnan ni paw pru taw nga ma ai. gara shingwang hta, tinang a awng dang lam nga taw ai kun, dai shingwan hta, jai lang na ladat hpaji lam ni hpe tam bram hka ja ra na ra ga ai, awng dang ningtawn ai ni gaw, tinang a magam bungli hte seng ai machye machyang, mi hte mu ai lam ni, hka ja ra ai lam ni yawng hpe galoi mung sharin hkam mayu ai myit tawn da ma ai ngu shadum n gun jaw mayu ai

Myi Hpaw Na Hpaw Tawn Da Ra Ai...Awng dang mayu ai shingwang hta, nang hta shawng mu ai ni ( Sh ) hkrat sum ai ni a tsun lai wa ai ga ni hpe madat yu u.. shanhte ni gara hku awng dang wa ma ai kun? hpa majaw hkrat sum mat ai kun? ngu ai ni hpe myi hte shingran yu nna, na de madat chyam yu u, magam bungli bung ai manang ni a hpaji jaw ai lam ni hpe mung, len la ai lam hpe sadi ra nga ai, lam shagu hta ngai sha chye ngai sha chye myit ai ni gaw, awng  dang lam hka ang kaw hkrat sum mat chey ai lam hpe mahkrum madup la ra nga ai.

Galoi Mung Hkum Hting Nut ndai lam hta, awng dang lam lakang a ndung de du nga ai ni a lam hpe hti yu u, awng dang ai lam hkrang nbung taw tim, shanhte ni yang hta bung ai labau lam gaw nga ai lam mu na ra ai, shanhte ni gaw, sak prat hta, kalang sha gaw hkrat sum ga ai ni rai nga ai dai majaw, awng dang lam gaw, shingjawng po langai rai nga ai, dai awng dang lam shing jawng poi hta nang maga hku nna, asum njaw dingsa nang nsum shi nga ai hpe galoi mung dum ra ai

Magrau grang ai myit hte galaw shakut ai lam, dai zawn shakut ai ni gaw, awng dang lam hpe lu ma ai, hkrit ai myit  gaup ai ni gaw, loi loi hhte hting nut mat wa ai, kaba la ai awng dang lam lu ai ni gaw, lam yan langai ngai hku chyam dinglik ai lam hpe gwi gwi galaw ma ai awng dang ai lam hkrun lam gaw, lang law law, pang lai hta gwi hkring ai myit hte hka hpum yawt ai zawn yak la nga ai ai n gun jaw shadum dat let

#youth

#rvakachinservice

Add new comment

9 + 3 =