Awng Dang Ai Ni A Asum Mahkrum Madup ( 14.11.2021 )

 

Hkrat sum ai lam gaw, shawng de lahkam sa wa na Awng Dang Lam langai rai nga ai. Awng dang ai ni yawng gaw, dai hkrat sum ai lam ni hpe hkrum katut wa ai ni hkrai rai nga ai, dai hta e, hkrat sum ai lam ni hpe, jahtum na asum ngu nna, galoi nhkam la ma ai, sum ai lam langai hpe hkrum wa yang, ten ndu shi ai rai na ngu hkam la chye ma ai.

Asum jaw htingnut yang n awng dang ai...Anhte shinggyim masha ni law malawng gaw, myit mada da myit sawn da ai  yup mang shingran ni de  nau ndu lu nga ai, hpa majaw kun?... Sak prat yup mang nhpring zup wa ai ni gaw, asum ngu ai hte hkrum katut wa ai majaw rai nga ai ngu nau gaw nteng nga ai, dai yup mang sawn da ai hte  maren, matut sak hkrung hkawm sa ai lam nnga ai majaw, n-awng dang ai lam re ai hpe mu mada lu nga ai.

Nkau ni nga yang, sak prat a myit sawn yup mang ni hpe, hkrang shapraw nga let, mayak mahkam amyu myu, pat shingdang ai lam ni hkrum wa ai ten hta, hkrt let, hting nut mat wa ai, asum jaw kau ai a majaw, n awng dang mat ai lam ni rai nga ai.

Poi Nngut Dingsa Nang Nsum Shi Nga Ai Hpe Dum Ra Ai....Asum langai hte sha, shing jawng ai lam jahtum nrai nga ai, kaja wa n awng dang ai lam gaw anhte ni hpe hkring mat shangun ai nrai nga ai, shingjang poi shang nga ai ni gaw anhte hkum nan rai nga ga ai, nkau shingjawng masha ni gaw, kalang lahkang lang sum ai hte dai shing jawng poi kaw na pru mat chye nga ai re

Awng dang wa ai ni gaw, kalang sha n ga lang law law, kataw wa tim, shingjawng poi hta bai rawt tsap gwi ai ni rai nga ma ai hte, shing jawng poi nngut ding sa ngai nsum shi nga ai ngu ai hkam la lam ni hte gasat shang lawm nga ga ai ni re hpe shadum n gun jaw mayu ai.

Yup Mang Shingran Ni Kaja Byim Ra Na....Awng dan ai ni gaw, “Ngai a myit mada yaw shada lam gaw, myit sawn yup mang shingran sha nrai, nye yup mang gaw, kaja wa byim ra na “ ngu myit da ting da chye nga ma ai akyang nga ma ai re.Asum gaw yup mang hpe daw dan ya ai lam nrai nga ia, asum gaw shawng de lahkam sa na lam she re hpe myit dum let matut shakut sa wa ga

Dai asum ni kaw na hpa ji la na...anhte masha shagu prat a ningdat lam ni law law hpe hkrum ra nga ga ai, asum nhkam ai ni gaw, jau htingnut mat nga ai, asum hpe nhkrit, hpang de mung nhtingnut ai ni gaw, “ ndai shara gaw ngai a pan dung, byim wa ai lam hta awng dang hkra galaw na, ngai shakut na ”ngu myit da ting shakut nga ma ai. dai asum ni kaw na mahkrum madup la chye ga ai, n awng dang ai lam yan ni hpe asum kaw na tam bram gwi ra nga ai, ndai lam gaw awng dang ai lam hte hkrat sum ai lam a shai hkat ai lam rai nga ai

Asum hta npyaw ai ni...anhte masha shagu tinang sum ai lam hta pyaw na ni nrai nga ai, dai hta, asum hte hkrum ai ni yawng gaw, asum hpe ahpum manoi let, matut shakut nga ai hpe mu lu nga ai, tsun ga nga yagn, asum hpe ahpum ntat chye ai majaw rai nga ai, bai awng dang mayu ai ni gaw, dai zawn nrai nga ai, hkrat sum ai lam gaw,awng dang mayu ai ni a myit marai hpe n gun ban ya lu nga ai hte, asum ngu ai myit tsaw ai lam kaw na kalang bai gaw sharawt lu nga ai.

Lagaw leng ntsa hta bai jawn u...Aang dang  ai masha langai mi, lagaw leng gau sharin ai ma langai a shingra tara masa hpe madi madun nna, “ nang  galau wa ai ten, lagaw leng ntsa jawn yu dat u ”nga nna ga shadawn tsun lai wa ai grai jaw nga ai, lagaw leng gau mayu ai ma langai gaw, lahput je, palawng je ai lam ni hpe nhkrit nga ai, kade lang galau tim bai rawt jawn jawn rai let, kung kyang ai madang de du mat chye nga ai dai zawn sha awng dang mayu ai rai yang, dai lagaw leng nnan gau sharin ai ma zawn sha masin salum hta dawk bang da let, asum e jaw ai lam ni hpe mahkrum madup la let, sak prat hta awng dang hkra galaw gun hpai shakut ra nga ga ai.

Asum gaw, jahtum shara nrai nga ai.... awng dang ai wa hte, hkrat sum ai a lapran, madung shai hkat ai lam gaw, yu maram hkam la ai lam langai mung lawm nga ai, awng dang ai ni gaw, asum hpe atsawm sha lachyum chye hpaw chye nga ma ai, awng dang ai ni gaw, asum kata kaw na mahkrum madup law law chye la nga ai, hkrat sum lam hpe hpang kalang tawt lai lu na matu, shi hta n gun atsam nga ai ngu hkam la chye ai

Asum gaw, awng dang lam a lahkam rai nga ai... Awng dang ai ni gaw, asum kata kaw na hpaji la let, lan yan nna ni tam bram chye nga ai, shanhte ni gaw, ban dung de du sa lu ai lam langai galoi mung nga nga chye ai nga nna mung tsun da nga ai hpe mu lu ai. shawng kalang hkrat sum yang shawng de kahtap htawt sit na mayu lahkaw lahkam hkyen lajang u ngu nna mung n gun jaw mayu ai.

jahtum hku tsun ga nga yang, anhte masha shagu gaw, asum hte hkrum katut na sha rai nga ai, raitim asum gaw nang a matu, jahtum nrai mat nga ai, awng dang lam de lahkam mi htawt sit ai lam sha rai nga ai, galau hkrat sum wa ai ten, ma langai zawn sha lagaw leng de bai rawt gau dat u, asum njaw , katu ai myit ni hte, ning hkring myit masa ni hpe shaprat la chye ra ai hte, dai asum ni kaw na mahkrum madup la chye yang, awng dang ai lam de, na lagaw lahkam sit taw nga sai lam rai nga ai ngu

 

Add new comment

2 + 13 =