Shani Shagu Jin Jin Rai Nga Ra Ai

  Shani Shagu Jin Jin Rai Nga Ra Ai

Anhte ni gaw, madu hkum madu rawt jat wa lu hkra shakut hkawm sa nga ai shara hta, madung lam yan gaw, tinang a shani shagu na ahkaw ahkang ni hpe akyu nga nga jai lang lu na lam rai nga ai.

Aten ladaw ni gaw shai hkat nga ai ai anhte shinggyim masha ni a matu, shai ai lachyum nga ai zawn sha, ahkaw ahkang ni hpe mung, masha shagu, myu mi hte myu mi hpra, chye na hkap la ra na rai nga ga ai masha langai a matu, lak lai ai ahkaw ahkang  nre ai makau grupyin gaw laga masha langai a matu, pu sawm wa na ahkang, galu kaba wa na shingwang byin nga yang mung byin nga na re, rawt jat galu kaba wa na matu, katu ai marai ni nga ai masha shagu a matu gaw, rawt jat kalu kaba wa na ahkaw ahkang ni gaw sumpum na la taw nga na rai nga ai

 

Ndai zawn re masha hpan ni gaw, ahkaw ahkang hpe tam nmu yang, shi hkri shi gin shalat la chye nga ga ai, lam yan langai hpe galaw sa wa na matu katu ai marai ni nga taw nga ai hte, nbyin nmai galaw shakut na ngu ai daw dan masing ni gaw, masha hpe ganawng n gun jaw nga ai mung rai nga ai. Dai taw nga let katu nga na sha ra nga ai, Mungkan ga gaw ahkaw ahkang hpe mu nna, jai lang akyu jashawn nga ai ni yawng hpe ahkaw ahkang ni gaw nhpaw nya jaw taw nga ai rai nga ai.

 

Dai hta e mu chye ai myi gaw mu mada nga ai, na chye ai na gaw na nga ma ai, chye myit ai myit gaw chye nga ai, ahkaw ahkang kaji mi pyi nnga sai nga tim, minute shagu hpe manu shadan let jai lang sa wa nna, ahkawng ahkang hpe, ading sha tam nga ai nang ngai ramma ni kaw sha ahkaw ahkang ni hpe mu lu na rai nga ga ai law, shakut na ahkaw ahkang, awng dang na ahkaw ahkang, rawt jat na ahkaw ahkang, sak hkrung lu ai atsam ahkaw ahkang, ndai zawn re ahkaw hkang ni gaw tinang nga pra nga ai makau grupyin hta galaw shakut nga ai magam bungli ni hta madung nrai nga ai hpe mung chye lu ai, shani shagu na sak hkrung lam ma hkra hta, jin jin rai nga taw lu na sha ahkyak la nga ai ngu ndai shara kaw mu mada lam tsun dan mayu nngai ndai ahkaw ahkang ni yawng gaw, tinang kaw sha madung rai nga ai, tinang a sak prat rawt jat lam, awng dang na lam ni mung, shinggan kaw na jaw wa ai  n gun langai mung nlawm nga ai, tinang a kraw kata kaw na sa wa ai ganawng n gun ni kaw na sha pru wa ai lam rai nga ai hpe mung shadum ya mayu nngai law

 

Awng dang na ahkaw ahkang a zaw gaw ahkaw ahkang a matu, galoi mung maja nga taw ai lam rai nga ai, myit sawn ai lam nnan ni hpe, ten shagu hta myit sawn let hka ja shakut ra nga ai, dai taw ai ningmu myi jut ni, maja nga ai myit marai, hka ja bawng ring ai lam ni,shi a matu ahkaw ahkang ni gaw paw pru wa chyalu rai nga ai, bai  ahkyak ai lam gaw, lu ai sha ai, bu hpun ai lam ni nga sa ai kaw na hkawt, hkrup mara nga taw ai nig aw ya sha tsun ai ndai ahkaw ahkang ni hte tsan taw nga na sha rai nga ai, Shawng lam galu ningmu nnga, loi ai magam bungli hpe sha tam galaw ai ni hte, aten ladaw na na galaw ra na hpe lagawn ajin aban rai dum ai ni a matu mung, rawt jat awng dang na matu ahkaw ahkang ni naw tsan taw na sha rai nga ai hpe mung shadum n gun jaw mayu ai law

 

Ahkaw ahkang a matu, myit kya nga ai ni, kadang loi ai ni, ding hkrai dawdan lam nnga, laga wa a bawnu hpe sha shap nna ningmu ni law mayu ai ni mung ndai ahkaw ahkang lam hte naw tsan na sha rai nga ai. Jaw ai myit masa marai nga ai ni sha, awng dang alm de madung hkawm sa ai shara hta, chyinghka ni hpaw malang wa lu na rai nga ai, anhte a sak prat gaw, gam maka a ginsup hpa gawk langai nrai nga ai, madu byim mayu hkawm sa mayu ai marai katu ai lam a matu, ahkaw ahkang kaja, hpring tsup nga ai Mungkan ga rai nga ai hpe dum let galoi mung jin jin rai nga lu hkra shakut sa wa na matu ramma ni hpe n gun jaw mayu ai

 

Anhte nang ngai yawng gaw, awng dang ai asi apu ni hpe hkam sha na grin dan ai ni hkrai rai nga ai, atsam ni yawng hta nga ga ai sha rai nga ai, madu a hkum hkrang kata hta makoi nga ai awng dang lam a, lak nak ni,hpe ladat jaw jaw jai lang chye na sha ra ahkyak la nga ga ai. Dai majaw sak prat awng dang lam a matu, ahkaw ahkang ni du pru wa ai hte kalang ta lu magra la lu na matu shani shagu jin jin rai nga let shajin da nga ga ngu tsun mayu ai, dai rai yang lani mi na ten ladaw hta awng dang wa lu na teng sha rai nga ai ngu

 

#youth

#rvakachinservice

Add new comment

6 + 10 =