Yangon Mare Kaba, Myanmar Mungdan Kahtawlik Saradaw Ni A Ginjaw Rung ( CBCM ) Hta, RVA Nsen Shapoi Dap Magam Gun Ni A Ningja Jat Sharin Dabang Hpe, Galaw La Lu Sai Shiga.

 

Ndai sharin hpawng hta, myen mung ting hta nga ai RVA Magam Dap 10 Kaw Na Magam gun marai ( 2 ) hpra sa du sharin hkam la ai rai nna, yawng rai yang marai ( 17 ) sa du sharin hkam la ai lam rai nga ga ai.

Sharin Dabang hta, shiga ka ladat ni, phone hte gara hku gayet na, gara hku interview galaw na, gara hku shiga ka na, kaning re content ni hkrang shachyaw htawng madun na ngu ai majat hpaji lam ni sharin ya ai lam rai nga ai.

Ndai sharin dabang hpe, CBCM Jawngwang hta September 1-14 ya tup sharin ya mat ai rai nna, myen mung hta shawng nnan lang ya na zawn ningja jat dabang hpaw ya byim ai lam rai nga ai hte, ndai lang hte rai yang masat yan ( 6 ) rai sai lam chye lu ai hte, shawoi shaning hkan gaw, Philippines mungdan de magam gun ni sa du sharin hkam la lai wa sai lam hpe mung RVA Program Director rai nga ai Wa Jau Bernard Dashi Tang Ji kaw na hpaw tsun dan lai wa ai kaw na chye lu ai.

Ya na ningja jat dabang hta gaw, Mobile Phone hte rip kawp tara hte hkrak rai nna, madang dep ai lamang ni gin shalat shapraw lu na matu yaw shada let sharin ya ai rai nna, Yangon mare kaba na Media Trainer rai nga ai Sara Nay Lin Aung kaw nna tatut sharin ya ai lam hte, Yangon Mare kaba kaw nga ai myen mung hta mying dan hkung ai St. Mary Kahtawlik nawku jawng wa hta lani mi tup aten la, Wuhpung garan ya let, sharin ma ni kaw na shiga sawk tam, gayet, hkrang shapraw lu ai madang du hkra, tatut galaw sharin ya ai lam ni galaw lai wa sai mung rai nga ai

14 Sep 2022 ya shana daw 5:00pm ten hta gaw, Sharin hkam la, hkrang shapraw da ai lamang ni hpe, Wa Saradaw kaba Cardinal Charles Mg Bo, Wa Saradaw John Saw Yaw Han hte, Wajau ni kaw na, magam gun ni hpe sa du n gun jaw, shagrau let mat ni shagrau ya let, awng dang ai hku galaw la lu saga ai re.

Ndai hta lak lai ai lam gaw, CBCM Rung hta, shawoi de shayi num sha ni sa du manam nna, sharin dabang lung ai lam ni shawng de nhkap la, ngalaw yu ai lam ni nga ai hte, ndai lang na sharin dabang gaw, ya ten mung masa lam a majaw, magam gun ni a shim lam a matu mung myit ya let, shayi numsha ni mung manam let lit nga ai wasaradaw ni, Wa jau ni a, shang lawm madi shadaw garum ya ai a majaw, hkrit tsang lam nnga dabang hpe awng dang ai hte galaw la lu sai rai nga ai.

#LocalNews

#rvakachinservice

Add new comment

16 + 4 =