Wudang Bum de Lung ai Wajau.Dr. Peter Hka Awng Tu hte Wajau Paul Zau Latt yan hte san htai

2018 ning,(35) lang ngu na Alam Wudang Shagrau Poi hpaw hpang ai shani (13-9-2018), Bum ntsa de lit ang ai majaw lung wa ai Wa Jau Dr. Peter Hka Awng Tu hte Wajau Paul Zau Latt yan hpe bum lung ai lam kaw hkrum shaga

Add new comment

16 + 3 =