Wa Sarabyin: Masat da ai Quarantine shara ni hta tinang hkum htauli htaula myit masin hte shang gwi lu mu ga matu Misa hkungga hta akyu hpyi shalawm Ya Ai Shiga

April 28, bat lahkawng ya jahpawt Casa Santa Marta Nawku Htingnu hta nawng jau ai Misa Hkungga hta Wa Sarabyin gaw chyam bra nga ai Covid-19 bai ndu shang jat wa u ga, masat da ai Quarantine shara ni hta tinang hkum htauli htaula myit masin hte shang jep hkam la gwi lu mu ga matu akyu hpyi ya.

“Daini na aten, shara shagu hta Coranavirus ana kanu rawng nrawng aten la sam maram jep sagawn na matu sam maram shara ni rai nga ai, quarantine masat shara ni hta tinang bu ga shara kaw masat da ai hte maren hkam ja dap kawn masat da ai hpe madat mara let, htauli htaula myit masin hte shang jep hkam la gwi ai lam nga jang she, ya na Covid-19 ana chyam bra ai lam yawm wa, nnga wa na rai nna, ana kanu mung htum myit mat na re” nga nna Wa Sarabyin Francis shadum n gun jaw da nga ai.

Shi a mungga hta Wa Sarabyin Francis gaw, Kasa laika 7:51-8:1 hta na San Stephen tinang a makam masham hpe sakse hkam gwi ai lam hpe katsi la let quarantine shang ra ai hte seng nna buga hta masat da ai tara masa hte maren, quarantine shang ra ai masa hta nga nga jang shang gwi jep gwi ai ni tai ra ai. Dai zawn htauli htaula myit hpe hkan nna galaw gwi ai rai jang she Covid-19 ana tsim yam kaw na lawan ai hku lawt lu na re ngu tsun shadum da nga ai.

San Stephen gaw shi hpe n tara ai hku jeyang ai saducee ni hte salang kaba ni yawng hpe tsun shaga gwi ai, sakse hkam gwi ai wa rai nga ai. Shi gaw kasa ni lata san da ai marai (7) hta na langai mi rai nna, makam masham a majaw shawng ningnan sak hkrum ai wa mung rai nga ai.

“Teng man ai hta hkawm sa let jeyang ai ten nhkru ai hku jeyang ai hta nhkrum lu u ga matu Karai Kasang anhte hpe garum ya u ga” nga akyu hpyi let Wa Sarabyin a Misa hkungga hpe shangut da ai lam Vatican shiga dap kawn ndau da nga ai.

#churchnews

#rvakachinservice

Add new comment

5 + 7 =