Wa Sarabyin Francis Gemelli Tsi Rung a masa lam hpe sa du gawan ai lam

Wa Sarabyin Francis Gemelli Tsi Rung a masa lam hpe sa du gawan ai lam hpe Wa Sarabyin lai wa sai bat lahkawng praw kyu ya shani Gemelli Tsi Rung de sa du let shani kaang ndu shi yang Vatican de bai nhtang wa ai lam chye lu ai. Wa Sarabyin Bat Lahkawng ya shani Gemelli University Policlinic de sa du hkawm lai wa sai, rai tim ndai kalang sa du ai lam gaw lai wa sai Shata Lahkawng ten hta shi Tsi rung kaw nga ai hte nbung ai sha, lawan ai hku sa du gawan mat ai lam chye lu ai.

Wa Sarabyin Gemelli de sa du ai lam hpe Holy See’s Press rung kaw na Hpa-awn wa mung kahtap nna shagrin da nga ai hpe chye lu ai, praw kyu ra jahpawt na shapoi ai shiga ndai hpe mu hti ai hpang shiga laika ka sara (Journalist) rai nga ai Matteo Bruni kawn Wa Sayabyin Tsi rung de sa du mat wa sai lam tsun shana lai wa sai hte hkamja lam hte seng ai Tsi jep ai lam ni galaw ngut na Shani Kaang ndu shi ai shaloi Vatican de bai wa mat ai lam tsun lai wa sai. Wa Sarabyin gaw lai wa sai March Shata 29 ya shani kawn nhtoi masum ya tup “ Yu hkraw ana” a majaw Gemelli Tsi Rung kaw tsi tsi hkam la lai wa sai hte April shata praw (1) ya shani Tsi rung kaw na yu ai lam hpe tsun lai wa sai.

 

Add new comment

14 + 2 =