Wa Sarabyin Francis Covid 19 Makawp Tsi Htu Na Matu Hkap La Sai

Vatican na manam ni hpe hkap la hkrum shaga ai shara Sarabyin Pawlu VI Htingnu kaba hta Wa Sarabyin Francis gaw December 13, bat masum (3) ya shani, langai lang ngu na Pfizer kaw nna htuk shapraw ai Covid makawp tsi htu hkam la na matu hkam la sai rai nna, bat masum na ai hpang lahkawng lang ngu na Covid makawp tsi htu ai lam bai galaw na hpe hkam la na rai nga ai.

Covid makawp tsi htu na hte seng nna Vatican kaw galaw lai wa sai lam, Wa Sarabyin Covid makawp tsi hkam la na matu hkap la ai sumla hpe dem da ai lam n galaw ai gaw shi a simla hte shi hpe hkung ga ai a majaw re ai lam tsun da ma ai.

Hkring sa mat sai Wa Sarabyin Benedict XVI mung kade nna ai aten hta Covid makawp tsi htu hkam la na matu hkap la na matu hkyen nga sai lam shi a Amu Madu Georg Ganswein kaw nna Vatican Shiga Dap de tsun da ai.

Vatican hta amu gun ai ni mung Covid makawp tsi htu hkam la na rai nna, tsi ni hpe katsi dat jaw ai jak hta atsawm zing hkang da ai lam Vatican Shiga Dap kaw nna ndau da ma ai.

 

Translated by Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#romereport

#rvamyanmar

#rvakachin

 

https://bit.ly/3nINxjd

Add new comment

7 + 4 =