Wa Sarabyin: Apnawng ni gaw Nawku Hpung A N-Gun Re

image from Vatican website

December 5, bat langai ya shani, Wa Sarabyin Francis, Nawku Hpung kata ap nawng nga ai ni hpe chyeju dum ga hte rau n-gun jaw mungga tsun da ai. Ap nawng daw jau lu ai gaw Karai Kasang a chyeju ai nga ai hpe dum chye let kabu gara hkap la na matu n-gun jaw da ai rai nga ai.
Kade n na yang, Mungkan Ramma Nhtoi, World Youth Day, du wa sana rai nga ai. Shaning shagu December 5 ya shani hta Mungkan Ramma N'htoi hpe myit dum ai masat dingsat nhtoi hku galaw na masat da ai rai nga ai.
Dai ning na December (5) ya shani hta, Wa Sarabyin Francis, hkrang mu nsen na Video hte Spanish ga hku mung shaga da nga ai. "Apnawng ai ni a n-gun atsam gaw Nawku Hpung Masha ni a nawku jawng shagu hta kawan katsan shagu mu mada lu ai lam Wa Sarabyin tsun dan sakse hkam da nga ai.
"Ap nawng ai gaw, langai ngai galaw na matu kasi tai let rawt sa ai 'mau kajawng hpa re ai atsam marai' rai nga ai" nga nna Wa Sarabyin tsun ai.
Machyi makaw ai ni hpe sa kawan katsan ai num la ni gaw anhte a rau ai aten hpe jaw nna machyi ai ni hpe gawn laja ma ai rai nga ai, nga nna ga shadawn hte mung tsun shang lang da ai.
"Ap nawng lu ai gaw Karai Kasang kaw na chyeju kumhpa re," ngu tsun let, Wa Sarabyin, apawng ni hpe "myit pyaw myit san seng ai hte atsam dat nna hkap la mu," nga nna kahtap n-gun jaw da ai.
Hkum Hkrit mu, apnawng ni gaw Nawku Hpung a n-gun atsam marai re, Nawku Hpung Sasana hpe shatsaw sharawt shadan shadawng ai lam rai nga ai, hpa majaw nga yang, apnawng ni a apnawng ai hte shang lawm ai lam gaw Nawku Hpung kata na tatut magam lam law law hta lawm nga ai, nga nna mung Wa Sarabyin, n-gun jaw da ai.
2022 shaning na International Volunteer Day, mungkan apnawng ni a nhtoi a ga manoi gabaw gaw "Solidarity through volunteering", ap nawng let ginlum kahkyin gumdin ai de" ngu ai rai nga ai.
Ap nawng shaja ai a marang e, kahkyin gumdin pawng hpawng ai, mai kaja lam de galai shai sa wa lu shangun ai, nga nna shadum jahprang sharin shaga ga mung, Wa Sarabyin Francis, tsun da ai.
Du na World Youth Day, mungkan ramma nhtoi hpe gaw 2023, August 1-6 laman, Portugal mungdan Lisbon mare kaba hta galaw na matu masat da sai rai nga ai.

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae
#vaticannews
#rvakachinservice
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-12/pope-francis-volunteers-...

Add new comment

3 + 3 =