Tara Hkaw Sara/num Ni A (4) Lang Ningja Jat Sharin Dabang galaw hpang

Tara Hkaw Sara/num ni Ningja jat sharin hpawng
Myitkyina Saradaw Sasana, Manmaw Saradaw Sasana hte Lashio Saradaw Sasana kata hta Karai magam gun nga ai Tara Sara/num ni a ningja jat sharin dabang hpe Myitkyina Saradaw Sasana, Edin San Luka Chyum Collage hta (19.3.2023) ya shani 9:00AM hpawng hpang lamang galaw lai wa sai.Ndai Sara/num ni a ningja jat sharin dabang hpe March 19 kaw nna 29 ya shani du hkra galaw mat na re lam chye lu ai.
 
Ndai Tara Sara/num ni a (4) lang ngu na ningja jat sharin dabang hpaw lamang hta Myitkyina Saradaw Sasana Msgr.Dr.Peter Hka Awng Tu kaw Misa hkungga nawngjau ya let lamang hta mung sadu sharin hkam la na Sara/num ni hpe prat masa gaw lani hte lani galai shai wa ai hta nawku hpung masha ni hpe woi awn nga ai Sara/num mung prat masa hta hkan nna galoi mung bawnu myit nyan hpe sharin hkaja let hpung masha ni hpe woi awn sa lu na matu n gun jaw ga tsun lai wa sai.
 
Ndai Tara Sara/num ni a Mali lang ngu na ningja jat sharin dabang hta Lashio Saradaw Sasana kaw na Tara Hkaw Sara/num ni marai (7), Manmaw Saradaw Sasana kaw na Tara Hkaw Sara marai (8) hte Myitkyina Saradaw Sasana kaw na Sara/num ni marai (10) sa du sharin hkam la na re lam chye lu ai.Myitkyina, Manmaw hte Lashio Saradaw ginwang hta Karai magam gun nga ai Tara hkaw Sara/num ni a ningja jat sharin dabang hpe 2018 ning kaw nna sharin hpang wa ai re lam mung chye lu ai.
 

 

 

Add new comment

13 + 5 =