St.Vincent De Paul Nawku Jawng Dingshawn Poi Galaw

Kahtawlik hpung masha htinggaw ( 9 ) sha nga ai Chihpwi Jau Ginwang,Pangwa Sara Zone, Chang Yin Hku mare hta St.Vincent De Paul Nawku Jawng hpe gawgap la lu sai.

Makam masham hpung shada langai sha rai nga ga ai.

Ndai de gaw bum ga mung re,sasana hkrun lam mung naw hkalung ai, machye machyang mung manu mana naw ningra ai shara ni nga ai.

Dai re majaw machye machyang chyoi  ai ni,myitsu myitgu ai ni, anhte Pang Wa buga de lung wa nna hpaji wa jaw,lam matsun madun la marit.

N du yu ai ni du yu marit,du yu ai ni mung bai du yu marit nga nna Sara Pawlu Zinghtung Naw Tawng saw shaga da nga ai.

 

 

Shiga - Julia Ja Ing

 

Add new comment

5 + 4 =