St. Valentine's Day Masat Miss & Mister Lata Shing Jawng Poi

Shatapru Jau Ginwang Hta Ramma Ni Woi Awn Ai Valentine Day Masat Tsawm Shayi, Shadang Lata Shing Jawng Poi Galaw

Shatapru ginwang hta ramma komiti ni woi awn ai St. Valentine Day masat ( Miss & Mister ) tsawm shayi, tsawm shadang lata poi hpe ( 14. 2. 2023 ) shana de maga St. Patrick nawku jawng wang hta galaw la lu sai.

Jau ginwang kata nga ai lawk shagu na tsawm shayi lahkawng hte tsawm shadang hpra shang lawm shing jawng mat wa ai rai nga ai.

Shang lawm shing jawng mat wa sai ramma shayi shadang sha ni hta Tsawm Shadang ( Mister ) shing jawng kumhpa lu mat ai ni gaw

Winner - Michael Zau Awng ( Ma Yesu )

First Runner up - Patrick Myu Sut Nan ( St. Thomas )

Second Runner up - Augustine Naw Zen Lat ( St. Patrick )

Tsawm Shayi ( Miss ) shing jawng kumhpa lu mat ai ni gaw

Winner - Mary Lu ( St. John Paul )

First Runner up - Rose Mary Ja Seng Mai ( St. John Paul )

Second Runner up - Cecilia Hkawn Rin ( St. Paul ) ni rai nga ma ai.

Ya na zawn galaw ai lam gaw Valentine poi nhtoi shani gaw sumtsaw sumra byin ai tsawra myit a matu sha nra, ramma ni shada kahkyin gumdin let tsawra myit madun hkat ai lam mung re ai hpe madun dan lu na yaw shada lam re hpe ramma ningbaw tsun ai kaw na chye lu ai.

Shing jawng poi hta shang lawm mat ai ramma ni tsun ai hta ya na zawn mungdan n sim sa yak hkak lam amyu myu nga ai lapran ramma ni a matu ndai zawn re ai shing jawng poi ni galaw ya ai majaw woi awn ai ni hpe grai chyeju dum ai. Ya na zawn galaw ya ai lam gaw ramma ni tsun shaga ai lam hta grau grau nna gwi ai atsam nga wa ai, myi hpaw wa ai, nawku hpung magam lam hta mung grau grau nna shang lawm shakut mayu ai myit ni rawng wa ai lam  tsun shapraw dan nga ma ai. 

Shiga - Julia Ja Ing 

 

Add new comment

6 + 6 =