San Yawsep Hkungga Shakawn Akyu Hpyi Htinglu Htinglai Lam (Litany) Ningnan Sanit (7) Bai Jat Bang Da

May1 ya shani San Yosep hpe hkungga shakawn ai poi

Lai wa sai laban bat kru ya, May 1 hta San Yawsep a poi nhtoi, magam bungli galaw sha ai ni a poi nhtoi rai nga ai.

 

Dai Shani San Yawsep hpe hkungga shakawn akyu hpyi htinglu htinglai ai Litany akyu hpyi ga ningnan sanit (7) hpe Wa Sarabyin Francis kawn shagrin da ya ai sai the, The Vatican Congregation for Divine Worship hte The Discipline of the Sacraments on Saturday kawn shachyen ndau dat ya ma ai.

 

2020 December 8 ya kawn 2021 December 8 ya laman hpe San Yawsep shaning ngu Wa Sarabyin Francis kawn masat shagrin ndau da ya lai wa sai.

 

 Jat bang ai litany akyu hpyi ga ningnan (7)

  1. Custos Redemptoris (Guardian of the Redeemer) “Hkyela Madu hpe bau sin makawp maga ai wa e”
  2. Serve Christi (Servant of Christ) “Hkristu a shangun ma e”
  3. Minister Salutis (Minister of Salvation) “Hkyehkrang la lam hta woi awn ya ai wa e”
  4. Fulcimen in difficultatibus (Support in difficulties) “Yak hkak jam jau hkrum ai ni a kamhpa shara e”
  5. Patrone Exsulum (Patron of Exiles) “Mungdan kaw nna gau shapru hkum ai ni a kamhpa shara e”
  6. Patrone Afflictorum (Patron of the afflicted) “Sharu shatsang, adip arip hkrum ai ni a kamhpa shara e”
  7. Patrone Pauperum (Patron of the Poor) “Matsan mayan re ai ni a kamhpa shara e”

 

Ndai litany akyu hpyi ga ni hpe tinang buga ga hte ga gale la nna Mungdan kata na Saradaw ni kawn tara shang bai masat jat bang jai lang  na matu Nawku Hpung kawn matsun da nga ai.

 

San Yawsep poi ndau masat dingsat (150) ning hpring nhtoi hta Wa Sarabyin Francis a Apostolic Letter “Patris corde” laika shapraw ai hta San Pra ai Yawsep gaw anhte hta tsawra myit shalaw jahtam ya u ga, shi a kasi ningli rai nga atsam marai dat shakut shaja ai hte sari manu gaw anhte hpe n-gun ban ya u ga ngu tsun da nga ai.

 

 San Yawsep hpe hkungga shakawn ai Litany hpe 1909 shaning hta tara shang shapraw jai lang hpang ai re lam chye lu ai.

 

Source : Vatican News

Add new comment

7 + 7 =