SAN DOMINIC NAWKU HTINGNU DINGSHAWN POI SAW SHAGA DAT AI

Myitkyina Saradaw Sasana. Namti Jau Ginwang Namti Muklum,
Myo Oo Lawk hta Wa Karai Kasang a shaman chyeju hte
Alu madu ni hpung masha ni a n-gun atsam dat let gawgap la lu sai,
SAN DOMINIC NAWKU HTINGNU DINGSHAWN POI de sa du shanglawm na hpe hkungea let saw shaga dat ga ai.
 
Saw Shaga Ai - POI SHABYIN SHATAI KOMITI …

 

Add new comment

10 + 4 =