Nuclear Dat N-sa Ni A Majaw Byin Hkrum Wa Lu Mai Ai Lam Ni Hte Seng Nna Sawk Sagawn Lam Galaw Nga Ai UN Committee Uhpung A Magam Bungli Hpe Shakawn Shagrau Ai Lam Vatican Tsun

Hiroshima,Japan na Peace Memorial Park kaw Wasarabyin Paul II akyu hpyi nga yang

Nuclear dat nsa ni a majaw shinggyim masha ni hte makau grup yin shingra tara ntsa byin hkrum wa lu mai ai hkrit hpa lam ni hpe sawk sagawn lam galaw nga ai, hpung tang hpaji ning hkring Committee a magam bungli ni hpe shakawn shagrau ai lam Vatican tsun dat nga ai. Ndai Committee gaw UN Mungkan rap daw kaw nna hpaw shatsam da ai uhpung rai nga ai.

New York hta galaw nga ai UN Mungkan rap daw hkumra hpawng kaba hta, Nov praw 6 ya shani tsun shaga ai, Mungkan rap daw hte seng ai Vatican dingrun dat kasa Saradaw kaba Bernadito Auza a Mungga hta lahta na zawn tsun lai wa ai lam rai nga ai.

Saradaw kaba Bernadito tsun ai hta, “ya na zawn sawk sagawn lam ni galaw ai a marang e, Nuclear wan bawm kapaw ai kaw nna pru wa ai dat n-sa ni a majaw shinggyim masha ni hte makau grup yin shingra tara ni a ntsa byin hkrum wa lu shangun mai ai lam ni hpe grau chye na wa lu shangun na rai nga ai,” nga nna tsun lai wa ai.

Ukraine Mungdan hta byin lai wa ai Chernobyl nuclear jak rung kapaw ga mat wa ai mabyin, bai Japan Mungdan Fukoshima ngu ai shara na Nuclear jak rung kapaw ga ai mabyin ni hpe tsun madi madun nna Saradaw kaba Bernadito tsun ai hta gaw, “Nuclear dat nsa lang nna jak rung ni hpe gawt shagri ai lam ni galaw ai gaw kade hkrit tsang hpa re ngu ai hpe ndai mabyin ni anhte hpe shadum nga ai, dai re majaw mungkan Mungdan ni kaw jak rung ni hpe gawn shakri ai lam tha ndai Nuclear n gun lang na ngu ai lam hpe sung sung myit yu nna she galaw ra na rai ga ai, Japan Mungdan Hiroshima hte Nagasaki mare ntsa jahkrat kapaw bun lai wa ai Nuclear wan bawm a majaw masha law law si hkrum hkala hkrum lai wa ai mabyin mung myit npyaw hpa kaba rai nga ai, ndai zawn re ai lam kahtap nna nbyin pru sana re ngu nna mung myit mada ai” nga nna UN Mungkan rap daw hte seng ai Vatican dingrun dat kasa Saradaw kaba Bernadito UN hkumra hpwng kaba hta tsun dat nga ai lam Vatican shiga dap kaw nna shana dat nga ai.

 

Source : Vatican News

Add new comment

2 + 5 =