Nhprang Wan Bum Kapaw Tsin Yam Hkrum Masha Ni Hpe Garum Na Matu Philipines Saradaw Tsun Lajin Dat Nga Ai Shiga

Nhprang wan bum kapaw ai lam a majaw htawt sit nga ra ai tsin yam hkrum masha ni hpe, garum la ga nga nna, Manila mare daju a dingda maga na ‘Lipa’ ngu ai saradaw ginwang a ginwang up saradaw Gilbert Garcera kaw nna tsun lajin lam galaw dat nga ai.

Philippines mungdan, Manila mare daju a dingda maga mile 40 daram tsan ai shara, ‘Taal’ ngu ai nawng kaba hta Jan 12 ya shani kaw nna nhprang wan bum kapaw ai hte lamu de mile 10 daram tsaw ai shara du hkra wan dap ni gawut shalun nga ai majaw grup yin hta shanu nga ai masha ni law law shim ai shara ni de shana htawt hprawng sit nga ra nga ma ai.

Saradaw Gilbert Garcera tsun ai hta, “Lipa sarada ginwang na tsin yam hkrum nga ai masha ni a matu akyu hpyi garum ya na ra nga ai zawn, ja gum hpraw arung arai ni the garum madi shadaw ya na matu mung ra nga ai. Anhte a matu akyu hpyi garum ya marit, karai kasang garum ya ai chyeju the ndai wan bawm kapaw nna wan dap ni gawut shalun nga ai lam ni lawan wan zim mat wa na hpe myit mada nga ga ai” nga nna tsun dat nga ai.

Wan bawm kabaw ai lam a majaw hprawng htawt pru wa ai tsin yam hkrum masha ni hpe Manila saradaw ginwang nawku jawng wang shara ni hta hkap la lakawn da ai, Jan 13 ya shani du hkra rai yang marai hkying 3 jan rai nga ai sai hte, malawng maga gaw asak kaba ai ni, ma hkum hte re ai kanu num ni, ma kaji ni rai ma ai re, nga ai.

“Anhte hpe garum makawp maga ya mi, grau nna machyi makaw hkrum nga ai ni, asak naw kaji ai ma kaji ni, asak kaba wugut gu sai gum gai dingla ni, lakawn la na masha kadai nnga rai nga ai mash ani hpe garum ya rit, anhte shada da garum lakawn hkat nga l una n gun atsam mung jaw ya rit” nga nna Cardinal Luis Antonio Tagle kaw nna mung akyu hpyi ya dat nga ai.

Jan 12 ya shani kaw nna, lamu de mile 10 darm tsaw hkra wan dap ni gawut shalut nga ai ndai wan bum kapaw ai lam gaw, matut nna grau laja lana kapaw pru wa ai lam ni byin pru wa lu mai ai, nga nna seng ang ai asuya lit nga ai ni kaw nna shadi jaw shana da ai lam ni nga nga ai majaw kilomiter 14 grup yin hkan shanu nga ai mung chying sha ni yawng hprawng sit nga ma ai rai nga ai.

Ndai Wan bum kapaw ai shara kaw nna pyen lung wa ai wan dap ni, mile 40 daram tsan ai Manila mare daju du hkra hkrat bun ai lam ni byin nga ai majaw Manila mare kaba hta laika sharin jawng ni the asuya rung ni hpe mung pat da nga ma ai rai nga ai.

Lai was ai 1977 ning hta mung ndai Taal wan bum kapaw lai wa nna masha hkying 6,000 jan shara sit nawt tsin yam hkrum lai wa ai re, nga nna Ucan shiga dap kaw nna shana dat nga ai

Source- Ucan News

#churchnews

#rvakachinservice

 

Add new comment

4 + 4 =