Nam San Yang Buga Hpyen Yen Ni, Ya Ten, Waimaw Jau Ginwang San Yawsep Jawng Wang Hta, Shanu Nga Ai Shiga

Lai Wa Sai 3 July, 2033 ( Bat 1 ) Ya Shani Hta, Nam San Yang Mare Hte Makau Grupyin Shara Ni De, Hpyen Majan Bai Byin Wa Ai Majaw Nam San Yang Mare Masha Ni, Myitkyina Sasana, Waimaw Jau Ginwang, St. Joseph Nawku Jawng Wang Hta, Sa Du Koi Yen Shanu Nga Ai Lam Rai Nga Ai.

Ndai Nam San Yang Buga Gaw, ( 8 ) Ning Hpyen Koi Yen Hkrum Nna, Lai Wa Sai 2018 Ning Hta, Bai Du Wa Shanu Nga Ai Mare Bu Ga Re Ai Hte, ( 4 ) Ning Jan Na Ai Hpang Kalang Bai, Hpyen Koi Yen Hkrum Nga Ai Mabyin Mung Rai Nga Ai.

Sa Du Koi Yen Shanu Nga Ai Yawng Rai Yang, Htinggaw 100 Jan Nga Ai Hta, Masha Yawng Rai Yang - 457 Nga Ai Re Lam Hpe Mung Chye Lu Ga Ai,

Ndai Hta, Ya Ten, Ma Kaji Ni Hte, Sak Kaba Sai Ni, Machyi Galu HKrum Nga Ai Masha Ni Mung Lawm Nga Ai Re Majaw, Nga Shara Hte, Malu Masha Ni, Yak Hkak Nga Ai Lam Hpe Mung, Chye Lu Ga Ai.

Garum Madi Shadaw Mayu Ai Rai Yang, Sara Francis Gawlu Gam Awng - 09680087430 De, Matut Mahkai Garum Mai Ai Lam Shana Ya Dat Lu Ga Ai.

#LocalNews

#rvakachinservice

Add new comment

2 + 7 =