Myitkyina Saradaw Ginwang, Wa Jau Ni A Myit Sumru Akyu Hpyi Hpawng Galaw Nga

Myitkyina Sasana na Wa Jau ni wutsawk galaw nga ai.

Shaning shagu galaw ai Jau ni rau hpawng de let myit sumru akyu hpyi ai lam hpe November 29 ya jahpawt hkying 7:00 am hta hpang nna, December 2 ya shani ginchyum dat shangut mat wa na re lam chye lu ai.

 

"Wa Jau ni a Myit Sumru Akyu Hpyi Hpawng hpe angwi apyaw rai galaw la lu na matu, hkungga tsaw ra ai Nu Wa hpu nau ni yawng akyu hpyi garum ya nga let ra ai lam ni hpe mung mai byin ai made garum ya na hpe myit mada ai lam, Wa Jau Robert La Wawm (Barsar) RVA de tsun shana wa ai.

 

Lai wa sai November 25-27 lapran hta Counselor hpawng, Wa Jau ni a zuphpawng hte, KMSS-Myitkyina a tang madun ai lamang ni hpe galaw la lu sai lam chyelu ai.

 

N myit mada, November 27, bat kyu ya jahpawt 5:05 am hta, Wa Jau kaba Paul Lasang La, Madu hta yup pyaw wa sai majaw, dai shani hte November 28, laban ya shani Wa Jau a makoi mayang lamang hta Jau ni yawng sa du nna, hpung masha ni hte Missa Hkungga nawng shanglawm let ngwi pyaw ai hku galaw lai wa sai.

 

Dai hte maren, Myitkyina Awng Nan kaw magam gun nga ai St. Francis Xavier Mama ni mung November 24-30, 2021 laman myit sumru akyu hpyi hpawng Wutsawk hpe galaw nga ma ai.

 

 

Add new comment

1 + 3 =