Myitkyina jau ginwang Tatkone Htoi San Sara Gaiwang A Matu St. John Sasana Wang Lu Da Sai

Nawku hpung masha ni a rawt jat galu kaba  lam hpe yaw shada let Myitkyina jau ginwang, Tatkone, Htoi San sara gaiwang a matu Eka chyen mi daram dam ai lamu ga, sasana wang hpe Sut Ngai hta mari da lu  sai rai nga ai.

Ndai sasana wang hpe St. John  Sasana Wang ngu mying jaw  da sai hte hpaw shaman poi hpe ( 28.1.2023 ) ya shani angwi apyaw hte galaw la lu sai ria nga ai. Sasana wang lu na matu  hpung masha ni atsam dat nna alu tam shakut da ai hta alu madu ni a shang lawm garum ya ai hte lu tawn da ai re lam lit hkam sara John htingnan Naw Ring tsun ai kaw na chye lu ai. 

Ya na zawn sasana wang hpaw jat ai lam gaw lai wa sai 2011 ning aten kaw nna majan a majaw  majan byin a shara hkan na masha ni myo mare kaba de hprawng yen ai ni law wa ai rai nna, hpung masha htinggaw law jat wa ai majaw ya na St. Gabreial nawku jawng hta masha chyat wa ai lam ni nga ai. Bai nna nawku hpung masha ni hpe grau nna ni ni htep htep rai shanhte a wenyi makam masham lam hte rawt jat galu kaba lam ni hta grau masan sa ai hku galaw ya lu na matu yaw shada nna ginwang up jau ni a matsun madun ya ai hte nawku hpung masha ni atsam dat shakut shaja nna Nawku hpung sasana wang hpe tinang Sara Gaiwang a matu laksan mari da ai rai nga ai. 

 

Shiga - Julia Ja Ing 

Add new comment

4 + 7 =