Myanmar Mungdan ting na, Kahtawlik Saradaw ni a hkrumra zuphpawng galaw nga sai ( 08 January 2020 )

Myanmar Mungdan tinang na, Kahtawlik Saradaw ni a, Daining na matu shawng nnan lang ngu na Hkrumra Zuphpawng hpe, 2020, January shata (7) ya kaw nna, Myanmar Mungdan a Apostolic Nuncio Wa Saradaw Kaba Paul Tschang In-nam, woi awn let Missa hkungga nawng jau nhtawm zup hpawng hpang sai rai nga ai. Ndai zuphpawng hpe January shata (10) ya shani du hkra galaw sa wa na rai nga ai. Dai majaw, anhte hpung masha ni yawng, Wa Saradaw ni a Zuphpawng hpe angwi apyaw hte galaw la lu na matu kyu hpyi garum ya nga ga.

Credit: CBCM OSC

Add new comment

8 + 1 =