Mungkan Jut Shara Shagu De Shiga Gun Sa Ai Gaw Radio Shapoi Ai Lam Re Ngu Wa Sarabyin Tsun

Laiwa Sai bat kyu ya shani “World Radio Day” Mungkan Radio masat n’htoi hta Wa Sarabyin Francis “Radio gaw mungkan hta tsan dik htum shara ni de shiga gun sa ya ai” ngu tsun da ai.

 

United Nations kawn lai wa sai 2011 shaning hta February 13 ya shani hpe World Radio Day “Mungkan Radio Masat N’htoi hpe masat ndau da sai rai nga ai.

 

Dai n’htoi gaw Vatican Radio shapoi hpang ai (90) ning hpring masat dingsat n’htoi, February 12 ya shani a hpang shani jang rai nga ai. Vatican Radio shapoi hpang wa ai gaw 1931 February 12 ya Wa Sarabyin Pius XI kawn hpaw hpang dat ai kaw nna ya du hkra matut manoi mungdan (69) na myu sha ga hpan (41) hte shapoi ya nga ai rai nga ai. Vatican Radio Station gaw da hkrang hpe gaw Guglielmo Marconi kawn woi awn galaw gaw gap da ai re lam mung chye lu ai.

 

“Radio hta tsawm htap ai kumla hkrang nga ai; dai gaw shiga ni hpe tsan dik shara ni de du hkra gun sa ya ai” ngu Wa Sarabyin Francis Twitter hta tsun da ai.

 

United Nations kawn February 13 ya shani hpe lata ai gaw UN Radio hpe lai wa sai 1946 shaning, dai n’htoi hta hpaw hpang wa ai majaw rai nga ai.

 

UNESCO a UN cultural agency kaw nna shapraw ai ndau laika hta Radio a atsam gaw shinggyim wuhpung wuhpawng ni a n bung pre ai mahkrum madup lam ni hpe shinggyim myu sha ga hpan amyu myu hte shang lawt lu ai masa hte shadan shadawn shachyam shabra ya ai, ngu tsun da ma ai.

 

Radio gaw shiga ni hpe hti matsing la nna mungkan madang de ndau ya ai lapran masha langai zawn rai nga ai.Galai Shai Wa Ai Mungkan Hta Radio Gaw Lawm Nga Ding Yang Rai Nga Ai.

 

2021 shaning na Mungkan Radio Masat N’htoi hta ga hpaw ginlam masum hte shadum da ma ai.

 

Yat Yat kung hpan wa ai masa (Evolution): Mungkan galai shai wa ai hte maren Radio mung madang tsaw wa ai hta lawm wa ai.

 

Laklai ningnan shalat ai lam (Innovation): Mungkan galai shai wa ai hte maren Radio hpe mung laklai ningnan ai ladat hku jai lang ding yang rai nga ai.

 

Matut mahkai ai lam (connection): Mungkan galai shai wa ai raitim, Radio matut mahkai ai lam gaw naw nga nga ai. Mungkan shingra makau grupyin hte shinggyim bawng ring masa lam ni hta yak hkak jam jau hkrum nga ai lam ni hpe hkam jan lu na matu Radio garum ya nga ai lam hpe asan sha mu lu nga ai.

 

Ndai gabaw ginlam masum gaw (55) lang ngu na Mungkan shinggyim matut mahkai n’htoi “World Communications Day” shiani Wa Sarabyin Francis tsun ai shinggyim matut mahkai ai lam hte seng ai mungga hte wa matut manoi nga ai.

 

Shinggyim matut mahkai ai lam gaw shada matut mahkai hkrum shaga let hku hkau kanawn mazum na lam hpe jaw ya nga ai shara rai ra ai. Radio zawn re ai lapran kaw matut mahkai ya na matu sung lang ai arung arai ni yawng gaw prat shagu na shinggyim masha ni shada matut mahkai ai hta grai nan ahkyak ai rai nga ai.

 

Hkristan sharing shaga ai ningmu hku tsun ga yang, shinggyim matut mahkai ai lam gaw shaning hkying hku na ai aten na labau mabyin masa lam ni hte mung matut mahkai hkrum shaga ai lam naw nga ai ngu tsun mai nga ai. Dai gaw myit lawm myit shang sha lam jaw ya ai hkristan ni a shakut shaja ai lam rai nga ai.

 

“Atsam marai dat shakut shaja sa wa na anhte hpe shadum nga ai; dai gaw shinggyim masha ni hpe shanhte rai nga ma ai hte maren matut mahkai hkrum shaga na lam rai nga ai,” ngu Wa Sarabyin tsun shadum da ai lam hpe Vatican Shiga Dap kaw nna ndau da ma ai.

 

Translated by Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

#vaticannews #rvakachinservice

Source : Vatican News

Add new comment

5 + 0 =