Majan A Majaw ( 11 ) Ning Jan Shakram Kau Da Ai Prang Hku Dung Nawku Jawng Na Manu Dan Ai Nawku Arung Arai Ni

2011 ning majan byin hpang wa ai ten shawng nnan hpyen hprawng hprawng ai gaw Prang Hku Dung bu ni re. Wa Jau, Mama ni mung yawng hpyen yen shakram kau da ra ai majaw nawku jawng hpe shakram kau da ra ai rai nga ai.

Majan a majaw shaning ( 11 ) ning jan hpyen yen shakram kau da ai Prang Hku Dung mare hta hpyen yen camp hkan nga ai buga masha ni nkau mi bai wa nga ai majaw kanu kawa ni a nsen shapraw hpyi shawn ai hte maren Wa Saradaw Wa jau ni myit ya nna sasana jawng hpe bai hpaw ya sai hte nawku hpung hkauna hpe mung bai galaw hpang sai lam chye lu ai. Majan a majaw mare buga masha ni hpyen yen shakram kau da ai hpang nawku jawng kata manu dan ai labau shang nawku arung arai ni nga ai hpe ya Mai Ja Yang ginwang up rai nga ai Wa Jau Paul Lahpai Awng Dang gaw ( 2019 ) ning hta nawku jawng sa du kawan ai ten anhte yawng mu chye lu na matu video gayet htawng madun ai hpe galaw da nga ai.

Ndai magri jet jet hte galaw da ai rung rai ni gaw htawm hpang de bai lu na n mai byin mat sai, grai manu dan ai labau shang rai nga ai. Ndai rung rai ni hpe moi sasana majen je ai mission jau ni mari bang da ai rai nga ai. Ndai Prang Hku Dung buga hta Legion of Mary ngu ai gaw hkik hkam dik ai hku nga lai wa sai.  Myitkyina, Manmaw saradaw ginwang hta Legion hpaw hpang wa ai No ( 1 ) re, dai majaw ndai Legion sumla mung Myitkyina, Manmaw Saradaw ginwang hta Legion hpaw hpang wa ai labau shang rai nga ai lam Wa Jau Paul Lahpai Awng Dang tsun hkai dan ai kaw na chye lu ai.

Prang Hku Dung jau ginwang gaw Miwa mung jarit mayen de hpyen koi yen hkawm mat ai masha grai law ai jau ginwang mung rai nga ai.

 

Shiga - Julia Ja Ing 

Add new comment

4 + 2 =