Madu Yesu Kashin Kamun Hkam La Ai Poi N' htoi Shani Hta Ma kaji Ni Hpe Wa Sarabyin Kashin Kamun Jaw Ya

Madu Yesu Kashin Kamun Hkam La Ai Poi Nhtoi Shani Hta Ma Kaji Ni Hpe Wa Sarabyin Gashin Gamun Jaw Ya Ai Shiga

12 January 2019, Vatican

Shaning shagu lai htung nga ai hte mren Yawhan Baptista a lata hta Madu Yesu Kashin kamun hkam la ai poi laban Missa hkungga hpe ‘Sistine Chapel’ ngu ai Vatican na nawku htingnu hta Wa Sarabyin Francis Missa hkungga nawng ya let, ma kaji ni marai 30 jan hpe mung kashin kamun jaw hkam ya lam galaw lai wa ai.

Kashin kamun garai nhkam ya shi yang hkaw tsun ai Wa Sarabyin a Missa hkungga mungga hta, “Ma kaji ni hpe kashin kamun hkam ya ai magam bungli gaw, ma kaji ni hpe jaw ya ra ang ai lam hpe jaw ya ai lam rai nga ai, hpa majaw nga yang kashin kamun hkam ya ai shaloi manu dan ai sut gan rai nga ai Chyoi Pra ai Wenyi hpe ma hpe jaw ya ai. Ma ni Chyoi pra ai wenyi a n-gun atsam hta rawt jat bawng ring galu kaba wa u ga matu, ma ni hpe kashin kamun hkam ya na grai ahkyak nga ai

nga nna Wa Sarabyin hkaw tsun lai wa ai.

Ma kaji ni nawku jawng kata hta garu kachyi nga nna hkrap sharu ai lam ni byin yang mung nau myit nru ga nga nna tsun let ma kaji lu ai kanu kawa ni hpe tsun n gun jaw ai lam mung wa sarabyin tsun ai. Matut nna tsun ai hta, “Nawku jawng kata ma ni hpe kashin kamun jaw ai lamang aten ni hta ma kaji ni hkrap sharu ai majaw kanu kawa ni myit shuk myit ru lam ni nbyin u ga, ndai ‘Sistine Chapel’ ngu ai nawku htingnu kata de ndai ma kaji ni nam bat langai lang ngu na du sa wa ai lam ni a majaw ma kaji ni hkrap sharu ai lam byin ai rai na re, Ma kaji ni ngu ai gaw, langai hkrap yang yawng hkan hkrap nang wa chye ai baw hpan mung rai nga ai, dai re majaw ma kaji ni hkrap yang atsawm sharai nna ma kaji ni htuk manu hkra sharai pawn ga, matut hkrap nga yang mung nau myit nru ga, nawku jawng kata ma kaji ni a hkrap nsen gaw tsawm htap ai hkaw tsun ai mungga rai nga ai, ma kaji ni hpe Chyoi pra ai wenyi jaw ya ga” nga nna Wa Sarabyin hkaw tsun lai wa ai lam Vatican shiga dap kaw nna shana dat nga ai.    

Source : Vatican News

Add new comment

6 + 12 =