Jinhpaw Laika Sharin Sara/num ni a ningja jat wunkat sharin hpawng galaw lai wa

Fr.John Dashi Naw Lawn
Myitkyina jau ginwang, Myitkyina Tatkone St.Gabriel Bawring Htingnu hta 27, 28 Feb kaw nna 1/3/ 2023 shani du hkra Myitkyina jau ginwang Sasana Ma hpung lit hkam Wa Jau John Dashi Naw Lawn hte Sasana Ma hpung (MCA) Komiti jawm pawng let Ma ni hpe ginhtawng Jinghpaw laika sharin ya na Sara/num ni hpe Ningja sharawt sharin hpawng galaw lai wa sai rai nga ai.
Ndai sharin hpawng hta Myitkyina jau ginwang kata na sharin Sara/num ni sha n ga ni nawn ai jau ginwang ni hkan na sharin Sara/num ni marai (150) jan sa du sharin hkam la lai wa sai rai nga ai.
Ndai sharin hpawng hta madung da sharin ya ai lam ni gaw -
1.Jinghpaw Laika Ninghpang Daw & Ka Htung Ka Lai
2. Sumroi Laika
3. Ga Shagawp & Ga Malai
4. Ga Yi Ga La Ka Lang ai lam
5. Jinghpaw Ga Shaga yang, kayau gaya nga nna shaga ai lam chye lu ai.
Jinhpaw Laika Sharin Sara/num ni a ningja jat wunkat sharin hpawng hpe Myitkyina jau ginwang kata hta Wa Jau John Dashi Naw Lawn woi awn let sharin ya ai lam gaw sanit (7) langa rai sai lam Myitkyina Jau ginwang Sasana Ma hpung lit hkam Wa Jau John Dashi Naw Lawn tsun ai hku nna chye lu ai.

Add new comment

4 + 7 =