Ireland Mungdan de sa du gawan lai wa ai lam a yaw shada ai lam madung gaw kun dinghku ni hpe n gun jaw na matu, shanhte a kun dinghku prat hpe shakang shaking ya ai lam ni galaw ya na matu re, nga nna Wa Sarabyin tsun lai wa ai shiga

Lai wa sai bat maum ya shani San Peter pa kaba hta du hpawng nga ai shawa hpaang kaba hpe tsun shaga ai mungga hta Irelaand Mungdan hkrun lam the seng nna tsun hti dan ai lam wa Sarabyin Fracnsi galaw lai wa ai. Dai zawn tsun ai hta, Ireland Mungdan de sa du gawan lai wa ai lam a yaw shada ai lam madung gaw kun dinghku ni hpe n gun jaw na matu, shanhte a kun dinghku prat hpe shakang shaking ya ai lam ni galaw ya na matu re, nga nna Wa Sarabyin tsun lai wa ai.

Add new comment

4 + 9 =