2023 shaning hta Lisbon kaw galaw na Mungkan Ramma Nhtoi A Matu masat manoi kumla hpe lata masat shagrin da lu sai

2023 shaning hta Mungkan Ramma Masat Nhtoi hpe Potugal mungdan Lisbon mare hta hkik hkam ai hku galaw sa wa na rai nga ai. Dai poi kaba a matu internet website hpe mung gyin shalat dat sai rai nna dai poi hta jai lang na maroi sumla hpe mung shapraw dan sai rai nga ai.

Mungkan ting hta shanu nga ai Kahtawlik Ramma ni sa du hkrum zup na ndai poi hta jai lang na manoi masat kumla (Logo) hpe mungdan 30 kaw na shang shingjawng ma ai rai nna, dai lam hpe Vatican kaw nna lit la hkyen lajang da ai re lam chye lu ai.

Lata la hkrum ai masat kumla manoi sumla gaw Lisbon mare matut mahkai magam dap langai na asak 24 ning re ai shayi sha Beatriz Roque Antunes gyin shapraw ai wudang sumla shawng e Nu Maria lawm ai sumla rai nga ai.

Dai masat kumla manoi sumla gaw, Mungkan Ramma masat nhtoi a matu, Wa Sarabyin Francis lata da ai, San Luka a Kabu Gara Shiga na San pra ai Elizabeth hpang de Nu Maria sa du gawan ai lam hte bung ai masat kumla re ai lam chye lu ai.

2019 shaning hta Panama mungdan e, galaw ai mungkan Ramma masat nhtoi poi kaba hpungdim dat mungga hta hpang kalang bai galaw na mungdan gaw Potugal mungdan re ai lam Wa Sarabyin Francis ndau da sai rai nga ai.

Lisbon hta galaw na mungkan Ramma masat poi kaba hpe 2022 shaning August shata hta galaw na hkyen lajang da ai raitim, Covid ana zingli a majaw 2023 shaning August shata de htawt sit dat ai rai nga ai. Dai hte maren Roma mare e, 2021shaning June hta galaw na mungkan Dinghku ni hkrum zup poi nhtoi hpe mung, 2022 shaning de htawt sit da sai lam chye lu ai.

 

Translated by Mr. Nga Gum Seng

#catholicnewsagency

#rvakachinservice

https://www.catholicnewsagency.com/news/world-youth-day-lisbon-2023-unveils-marian-logo-84392

 

Add new comment

2 + 1 =